Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Toeslagendepot

Q&A

Gepubliceerd: 22 januari 2020

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Gelden voor een toeslagdepot de wettelijke eisen van voorwaardelijke toeslagverlening?

Antwoord:

Een toeslagendepot voor voorwaardelijke toeslagverlening valt in principe onder de regels voor voorwaardelijke toeslagverlening als bedoeld in artikel 137, tweede lid, Pensioenwet. Dat is anders als wordt voldaan aan de eisen van artikel 15a en 15b Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen (Besluit FTK).

Toelichting 

Een toeslagendepot is een bestemmingsreserve met als enige doelstelling het gedurende een bepaalde periode financieren van toeslagverlening. Daarbij kan de doelstelling nog verder beperkt zijn tot toeslagverlening ten behoeve van een specifieke groep deelnemers.

Voor algemene regels inzake bestemmingsreserves, zie de Q&A Bestemmingsdepots en berekening van de dekkingsgraad. Voor toeslagendepots gelden voorts de hieronder opgenomen voorwaarden en regels.

Toeslagendepot conform artikel 15a en 15b Besluit FTK 

Als gevolg van een wijziging per 13 oktober 2016 van het Besluit FTK geldt voor toeslagdepots die aan bepaalde voorwaarden voldoen, dat de regel van toekomstbestendige toeslagverlening niet van toepassing is op dergelijke depots. Er kunnen dan twee hoofdsituaties optreden:

“oude toeslagdepots” 

Er is sprake van een toeslagdepot en dat depot is voor 1 januari 2015 ingesteld. Dan geldt dat tot uiterlijk 1 januari 2025 de regels van de toekomstbestendige toeslagverlening niet van toepassing zijn. Tot uiterlijk 1 januari 2025 mogen nog specifiek daartoe bestemde premies worden gestort, mits de afspraken daartoe voor 1 januari 2015 zijn vastgelegd. Er geldt als aanvullende voorwaarde dat het pensioenfonds geen toeslag verleend uit het toeslagdepot indien het pensioenfonds, gezien de beleidsdekkingsgraad, niet beschikt over het minimaal vereist eigen vermogen.

“nieuwe toeslagdepots” 

Er is sprake van een toeslagdepot dat op of na 1 januari 2015 is gevormd. Dan gelden er aanvullende voorwaarden. Het depot moet zijn ingesteld om een deel van de deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden of pensioengerechtigden van een fonds door toeslagverlening te compenseren vanwege:

a. Een fusie van fondsen met een verschillende dekkingsgraad of een collectieve waardeoverdracht bij liquidatie van een fonds waarbij het overdragende en het ontvangende fonds een verschillende dekkingsgraad hebben;
b. Een collectieve wijziging van de pensioenovereenkomsten of wijziging van de beroepspensioenregeling die inhoudt dat een onvoorwaardelijke toeslagverlening is gewijzigd in een voorwaardelijke toeslagverlening; of
c. Een collectieve wijziging van de pensioenovereenkomsten die inhoudt dat:

1. Bij een uitkeringsovereenkomst wordt overgegaan op een premie die voor meerdere jaren wordt vastgesteld; of
2. Wordt overgegaan op een premieovereenkomst, waarbij de premie onmiddellijk na het beschikbaar stellen wordt aangewend voor een aanspraak op een uitkering.

Nadere voorwaarden voor een nieuw toeslagdepot zijn:

 • Er moet sprake zijn van een afgebakende groep binnen het pensioenfondsbestand, waarvan objectief is vast te stellen dat het toeslagperspectief is verslechterd als gevolg van de hiervoor onder a tot en met c genoemde situaties. In het geval van de situatie genoemd onder c, toont het pensioenfonds dit aan door middel van een scenarioanalyse. Aan de afgebakende groep kan uit het toeslagendepot een toeslag worden verleend;
 • In het geval van de situatie genoemd onder a, moet het depot rechtstreeks gefinancierd worden uit de middelen van het bij de fusie of collectieve waardeoverdracht betrokken fonds met de hoogste dekkingsgraad, waarbij de omvang van een dergelijk toeslagendepot niet groter is dan het vermogen dat correspondeert met het verschil in dekkingsgraad van de bij de fusie of collectieve waardeoverdracht betrokken fondsen direct voorafgaand aan de fusie of collectieve waardeoverdracht;
 • In het geval van situatie b, moet het depot gefinancierd worden door een daarvoor bestemde premie of door een eenmalige storting van de werkgever;
 • In het geval van situatie c, moet het depot gefinancierd worden door een eenmalige storting van de werkgever;
 • Het pensioenfonds verleent geen toeslag uit het toeslagdepot indien het pensioenfonds, gezien de beleidsdekkingsgraad, niet beschikt over het minimaal vereist eigen vermogen; en
 • De regeling met betrekking tot het toeslagendepot wordt vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst of het uitvoeringsreglement. Daarbij wordt in ieder geval vastgelegd:
  1. de reden voor de instelling van het toeslagendepot;
  2. de financiering van het toeslagendepot;
  3. een omschrijving van de groep deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden of pensioengerechtigden die toeslag krijgen uit het toeslagendepot; en
  4. onder welke voorwaarden toeslag wordt verleend uit het toeslagendepot.

Indien aan de voorwaarden is voldaan, is de regel van toekomstbestendige toeslagverlening van artikel 137 Pensioenwet voor een periode van maximaal tien jaar niet van toepassing op dit nieuwe toeslagdepot.

Ontdek gerelateerde artikelen