Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Vereist eigen vermogen - standaard model

Factsheet

Gepubliceerd: 13 januari 2015

Bekijk eerdere versies in het archief

Een pensioenfonds kan het vereist eigen vermogen bepalen met behulp van het standaard model. Het standaard model kent een zekere precisie, maar is niet exact. Jaarlijks moet een fonds beoordelen of het standaardmodel voldoende past bij het risicoprofiel van het fonds. Indien sprake is van materiële afwijkingen, zal het fonds in contact moeten treden met DNB over te nemen maatregelen. Het gebruik van een partieel intern model of een volledig intern model ligt in dat geval voor de hand.

Risicocategorieën

Het financieel toetsingskader onderscheidt de volgende risicocategorieën:

Voor deze risicocategorieën moeten voorgeschreven risicoscenario’s worden doorgerekend bij een betrouwbaarheidsniveau van 97,5% en een horizon van één jaar.

Berekening vereist eigen vermogen 

Eerst wordt per risicocategorie de gevoeligheid van de gehele balans van beleggingen en verplichtingen voor het voorgeschreven scenario vastgesteld. Dit is het vereist vermogen per risicofactor (Si). Het vereist eigen vermogen (VEV) wordt voorts bepaald aan de hand van de volgende formule:

VEV

formule VEV

waarbij ρ1 2 = 0,40 en ρ1 5 = 0,40 indien voor S1 wordt uitgegaan van een rentedaling en nihil indien S1 is gebaseerd op een rentestijging, en ρ2 5 = 0,50.

In de wortelformule wordt verondersteld dat niet alle risico’s zich op hetzelfde moment zullen manifesteren (diversificatie). Wel wordt tussen enkele risicocategorieën uitgegaan van een positieve samenhang (correlatie).
Voor de vaststelling van het vereist eigen vermogen wordt uitgegaan van de evenwichtssituatie en het strategisch beleggingsbeleid van het fonds. In eerste instantie wordt middels bovenstaande formule de toetswaarde solvabiliteit vastgesteld, d.w.z. het effect van de risicoscenario’s op het aanwezige vermogen van het fonds op de berekeningsdatum, waarbij is verondersteld dat het aanwezig vermogen is belegd volgens het strategisch beleggingsbeleid van het fonds. Voorts wordt in enkele iteraties het vermogen in de berekening fictief dusdanig verhoogd of verlaagd dat de schok op het (fictieve) vermogen gelijk is aan het bijbehorende eigen vermogen. Dit eigen vermogen in de evenwichtssituatie wordt het vereist eigen vermogen (VEV) genoemd. Voordeel van deze berekeningswijze is dat het VEV vooral afhangt van de strategische beleggingsmix en de geldende rente maar in beginsel onafhankelijk is van de dekkingsgraad van het fonds. Het VEV is aldus een maat voor het (strategisch) risicoprofiel van het fonds.

Ontdek gerelateerde artikelen