Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

S9 - Operationeel risico standaardmodel

Factsheet

Gepubliceerd: 16 januari 2015

Bekijk eerdere versies in het archief

Operationeel risico betreft het risico dat ontstaat als gevolg van het falen of tekortschieten van interne processen, menselijke en technische tekortkomingen, en onverwachte externe gebeurtenissen. In het standaardmodel voor de bepaling van het vereist eigen vermogen is de gevoeligheid van het eigen vermogen voor operationeel risico (S9) gelijkgesteld aan 0%.

Dit is gebaseerd op de veronderstelling dat een pensioenfonds het operationeel risico dusdanig beheerst dat het operationeel risico niet materieel is voor de vaststelling van het vereist eigen vermogen.

Pensioenfondsen lopen bij de uitvoering van hun activiteiten operationeel risico. Operationeel risico kan ontstaan als gevolg van interne gebeurtenissen (zoals het uitvallen van een IT systeem) of als gevolg van externe gebeurtenissen (zoals een natuurramp). Operationeel risico kan zich onder andere uiten in de vorm van fraude, het inadequaat bepalen en doorberekenen van premies en een inadequate uitvoering van het betalingsproces.

Risicomanagement
Hoewel pensioenfondsen volgens het standaardmodel geen vereist vermogen hoeven aan te houden voor operationeel risico, moeten zij bij de uitvoering van het risicomanagement wel rekening houden met operationeel risico. Het in enige mate lopen van operationeel risico is onontkoombaar voor een instelling in tegenstelling tot bijvoorbeeld concentratierisico wat grotendeels te mitigeren is, en dient in voldoende mate beheerst te worden. Vooralsnog lijkt het verbeteren van de beheersing van operationeel risico van groter belang dan de modellering ervan voor de vaststelling van het vereist eigen vermogen. Het bestuur van een pensioenfonds heeft als taak toe te zien op de operationele uitvoering van de taken, daaronder valt ook het management van operationeel risico.

Naarmate het standaardmodel resultaten oplevert die substantieel afwijken van het werkelijke risicoprofiel bijvoorbeeld doordat er relatief grote operationele risico´s worden gelopen, zal het pensioenfonds in contact moeten treden met DNB over te nemen maatregelen.

Ontdek gerelateerde artikelen