Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Instructies vergroten risicoprofiel in tekort

Factsheet

Bij inwerkingtreding van het nieuwe ftk op 1 januari 2015 wordt fondsen in tekort eenmalig de mogelijkheid geboden om het risicoprofiel te vergroten, mits het fonds tijdens deze aanpassing beschikt over het minimaal vereist eigen vermogen.

Gepubliceerd: 09 april 2015

Bekijk eerdere versies in het archief

DNB verwacht dat fondsen die het risicoprofiel willen vergroten zich na besluitvorming bij DNB melden. Instructies voor deze melding en nadere informatie zijn hieronder te vinden.

Instructie eenmalige mogelijkheid vergroten van het risicoprofiel in tekortsituatie

Inleiding

In deze instructie wordt ingegaan op de eisen waaraan het bestuur van het pensioenfonds dient te voldoen en wat DNB van het fonds verwacht, indien er besloten wordt tot vergroting van het risicoprofiel ten tijde van een tekort op basis van de overgangsmaatregel in artikel 36 Besluit ftk.

Wanneer mag een fonds het risicoprofiel vergroten?

In artikel 16 lid 4 Besluit ftk is bepaald dat een pensioenfonds het risicoprofiel van het strategisch beleggingsbeleid niet mag vergroten tijdens een tekort1. De hoogte van het vereist eigen vermogen (VEV), vastgesteld op grond van het strategisch beleggingsbeleid, is de maat voor het risicoprofiel van het fonds.

Artikel 36 Besluit ftk stelt dat in afwijking van artikel 16 lid 4 Besluit ftk een pensioenfonds dat op 1 januari 2015 in tekort is, eenmalig het risicoprofiel in het strategisch beleggingsbeleid mag vergroten, mits het ten tijde van die aanpassing beschikt over het minimaal vereist eigen vermogen (MVEV)2. Dat betekent dat op het moment dat het bestuur besluit tot aanpassing van het strategisch beleggingsbeleid (waarvan de vergroting van het risicoprofiel onderdeel uitmaakt) het fonds over het MVEV dient te beschikken op basis van de beleidsdekkingsgraad. Dit wordt nader toegelicht in een Q&A over dit onderwerp.

Fonds beschikt (nog) niet over het MVEV

Indien het fonds (nog) niet over het MVEV beschikt kan het bestuur een voorwaardelijk besluit nemen om op termijn het risicoprofiel te vergroten. Indien het fonds op een later moment wel over het MVEV beschikt, wordt het besluit onvoorwaardelijk en kan het risicoprofiel daadwerkelijk worden aangepast.

Fonds is na 1 januari 2015 in tekort

Indien een pensioenfonds na 1 januari 2015 in een tekortsituatie komt te verkeren en het risicoprofiel wenst te vergroten, dan kan geen gebruik worden gemaakt van artikel 36 Besluit ftk. Het pensioenfonds voldoet dan immers niet aan het vereiste van artikel 36 Besluit ftk dat het op 1 januari 2015 in tekort is. Het pensioenfonds kan desgewenst op grond van artikel 141 Pensioenwet ontheffing vragen van artikel 16 lid 4 Besluit ftk. Voor de voorwaarden van een dergelijk ontheffingsverzoek verwijzen wij u naar artikel 141 Pensioenwet.

Waar moet het (voorgenomen) besluit tot vergroting van het risicoprofiel aan voldoen?

  • Vastlegging besluit tot vergroting risicoprofiel
    Indien het bestuur besluit gebruik te maken van de eenmalige vergroting van het risicoprofiel, dient het bestuur dit besluit op te nemen in de vastlegging van het eerstvolgende strategisch beleggingsbeleid.

  • Wettelijke vereisten
    Een vergroting van het risicoprofiel van het pensioenfonds, zoals bedoeld in artikel 36 Besluit ftk, impliceert een wijziging van het strategisch beleggingsbeleid. Dit betekent dat u bij een vergroting van het risicoprofiel dient te voldoen aan de wettelijke eisen die gelden bij een wijziging van het strategisch beleggingsbeleid.

Deze eisen zijn onder meer:

  • De doelstellingen en beleidsuitgangspunten, waaronder de risicohouding, van het fonds zijn vastgesteld (artikel 102a Pw en artikel 1a Besluit ftk).
  • Het strategisch beleggingsbeleid sluit aan op de doelstellingen en beleidsuitgangspunten waaronder de risicohouding van het fonds (artikel 13a lid 1 Besluit ftk).
  • Het strategisch beleggingsbeleid is gebaseerd op gedegen onderzoek, zoals een ALM-studie (artikel 13a lid 1 Besluit ftk).
  • Het strategisch beleggingsbeleid voldoet aan de prudent person regel (artikelen 135 Pw, 13 en 13a Besluit ftk).

Fonds heeft de risicohouding nog niet kwantitatief vastgelegd in lijn met artikel 1a Besluit ftk

In uitzondering op de onder 2 genoemde wettelijke eis, kan het bestuur tot een vergroting van het risicoprofiel besluiten wanneer hierover overleg heeft plaatsgevonden met de fondsorganen en met sociale partners. Omdat een fonds uiterlijk 1 oktober 2015 de risicohouding ook kwantitatief moet invullen in lijn met artikel 1a Besluit ftk, is dit een tijdelijke situatie. Dit wordt nader toegelicht in een Q&A over dit onderwerp.

Wat verwacht DNB van u wanneer u heeft besloten tot een vergroting van het risicoprofiel?

DNB verwacht dat u via de toezichthouder melding maakt van de vergroting van het risicoprofiel korte tijd nadat u hiertoe besloten heeft. Hierbij zal in ieder geval een vergelijk gevraagd worden tussen de richtniveau’s in het oude en het nieuwe strategisch beleggingsbeleid alsook een vergelijk tussen het vereist eigen vermogen bij het oude en nieuwe beleid. Op basis van deze gegevens zal DNB een korte analyse uitvoeren. Mocht er naar aanleiding van deze analyse een extra onderzoek nodig zijn, dan zal DNB de benodigde informatie, bestaande uit de documenten die invulling geven aan de bovengenoemde ‘wettelijke vereisten’ bij u opvragen.

Wat kunt u van DNB verwachten nadat u melding heeft gemaakt van de vergroting van het risicoprofiel?

Na ontvangst van de hierboven vermelde informatie zal DNB u binnen zes weken laten weten of DNB opmerkingen heeft over de door u gewenste vergroting van het risicoprofiel.

Uw voornemen om het risicoprofiel te vergroten wordt door DNB risico-gebaseerd getoetst. Dit houdt in dat DNB beoordeelt of de door u verstrekte informatie aanleiding geeft om opmerkingen te maken over de door u gewenste aanpassing van uw strategisch beleggingsbeleid.

1 Artikel 132 Pensioenwet
2 Artikel 36 Besluit ftk

Ontdek gerelateerde artikelen