Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Premieachterstand bij uitvoering pensioenregeling door pensioenfonds, verzekeraar en premiepensioeninstelling

Factsheet

Gepubliceerd: 03 november 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

In de Pensioenwet (Pw) zijn regels opgenomen over hoe pensioenfondsen, verzekeraars of premiepensioeninstellingen moet handelen in het geval van een achterstand in de betaling van pensioenpremies door de werkgever aan de pensioenuitvoerder

Premieachterstanden bij een pensioenfonds
Een pensioenfonds informeert elk kwartaal schriftelijk het verantwoordingsorgaan of belanghebbendenorgaan en, bij het ontbreken daarvan, de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden wanneer sprake is van:

  • een premieachterstand ter grootte van 5% van de totale door het pensioenfonds te ontvangen jaarpremie; en
  • tevens niet voldaan wordt aan de eisen inzake het minimaal vereist eigen vermogen.

Het pensioenfonds informeert tevens elk kwartaal de ondernemingsraad van de onderneming die nog premie aan het pensioenfonds verschuldigd is.

Bij een algemeen pensioenfonds wordt het voorgaande toegepast per afgescheiden vermogen.

Premieachterstanden bij een verzekeraar of premiepensioeninstelling
Een verzekeraar of premiepensioeninstelling (PPI) informeert de deelnemers en de werkgever wanneer de premieachterstand het noodzakelijk maakt de opbouw van pensioenaanspraken te beëindigen door premievrijmaking of pensioenaanspraken zonder premievrije waarde te laten vervallen.

Een verzekeraar of PPI kan deze mededeling aan de deelnemers pas doen indien hij zich aantoonbaar heeft ingespannen om de achterstallige premie te innen.

De verzekeraar of PPI kan op zijn vroegst drie maanden na de mededeling aan de deelnemers en werkgever, de opbouw van pensioenaanspraken beëindigen door premievrijmaking of pensioenaanspraken zonder premievrije waarde laten vervallen.
Bij deze premievrijmaking mag uitgegaan worden van de waarde van de verzekering of aanspraak op zijn vroegst op de datum die vijf maanden voor het tijdstip van informeren van de deelnemers is gelegen. De premievrijmaking geschiedt dan op basis van de premievrije waarde binnen vijf maanden voor het tijdstip van informeren van deelnemers en werkgever.

Bij de premievrijmaking wordt de verzekering premievrij voortgezet zonder verrekening van premie en rente met de pensioenaanspraken. Kosten, voor zover voortvloeiend uit het premievrij maken, worden evenmin verrekend met de pensioenaanspraken.

De dekking van het arbeidsongeschiktheidsrisico of het overlijdensrisico blijft volledig in stand tot drie maanden na de bedoelde mededeling aan deelnemer en werkgever.