Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Premiebetaling pensioen

Factsheet

Gepubliceerd: 03 november 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

In de Pensioenwet (Pw) is bepaald dat de werkgever de premie voldoet aan de pensioenuitvoerder, en worden aan de premiebetaling eisen gesteld.

Deze eisen hebben tot doel betalingsachterstanden van werkgevers zoveel mogelijk te voorkomen. Hierdoor wordt bevorderd dat pensioenovereenkomsten kunnen worden nagekomen. De door de Pw gestelde eisen zijn minimumeisen. Het is dus mogelijk dat de betaling van de premie vooraf of binnen een kortere termijn plaatsvindt dan op grond van de minimumeisen noodzakelijk is.

Uitvoeringsovereenkomst
In de uitvoeringsovereenkomst moet worden vastgelegd hoe de betaling van de premies door de werkgever aan de pensioenuitvoerder geschiedt. Er moet daarbij aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • een werkgever voldoet uiterlijk binnen een maand na afloop van elk kwartaal de werkgeverspremie en de op het loon van de werknemer ingehouden werknemerspremie, die over dat kwartaal zijn verschuldigd aan de pensioenuitvoerder;
  • de premie mag ten hoogste op basis van een termijn van een jaar worden vastgesteld en in rekening gebracht. De werkgever voldoet uiterlijk binnen een maand na afloop van elk kwartaal een vierde gedeelte van de door hem op basis van zijn eigen bijdrage verschuldigde jaarpremie op basis van een schatting van de pensioenuitvoerder en de op het loon van de werknemer ingehouden werknemerspremie, aan de pensioenuitvoerder; en
  • de totale jaarpremie, bestaande uit de werkgeverspremie en de werknemerspremies, wordt uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar voldaan aan de pensioenuitvoerder.

Beëindiging deelneming
Indien sprake is van een beëindiging van de deelneming gelden er andere betalingstermijnen. In dat geval wordt de ten tijde van de beëindiging nog verschuldigde premie binnen dertien weken voldaan.

Zie ook de factsheet van DNB over betalingsachterstanden bij pensioenfondsen, verzekeraars en PPI’s

Ontdek gerelateerde artikelen