Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Q&A's pensioenfondsen - collective defined contribution (CDC) regelingen

Factsheet

Gepubliceerd: 08 mei 2015

Bekijk eerdere versies in het archief

Vragen en antwoorden inzake de behandeling van collective defined contribution pension regelingen (CDC).

Premievaste periode

Vraag 1 - Premievaste periode voor onbepaalde tijd mogelijk?

Mag de premie bij een collective defined contribution (CDC)-regeling – zoals een uitkeringsovereenkomst waarbij de premie voor meerdere jaren wordt vastgezet - voor onbepaalde tijd worden vastgezet?

Antwoord 1 - Nee, bij een CDC-regeling mag de premie niet voor onbepaalde tijd worden vastgezet. Ex ante kan voor onbepaalde tijd immers niet met voldoende mate van zekerheid worden voorzien of de premie naar verwachting in alle gevallen kostendekkend is conform artikel 128 Pensioenwet. Zo kunnen de levensverwachting en de bij de discontering van verplichtingen gebruikte rente op de langere termijn sterk afwijken van de levensverwachting en rente op het moment van vaststellen van de premie.

Vraag 2 - Maximale termijn premievaste periode

Wat is bij een CDC-regeling de maximale termijn waarvoor de premie vastgezet mag worden?

Antwoord 2 - DNB acht een premievaste periode van langer dan 5 jaar niet verantwoord. Het voor een langere periode dan 5 jaar vastzetten van de premie leidt mogelijk tot te grote afwijkingen van bijvoorbeeld de feitelijke ontwikkeling van de levensverwachting en de bij de discontering gebruikte rente. Zo publiceren het AG en het CBS om de 2 jaar herziene sterftetabellen terwijl fondsen verplicht zijn te werken met de actuele levensverwachting. Ook de rente kan over een periode van 5 jaar of langer flink wijzigen.

Premie

Vraag 3 – Premiedemping

Mag bij een CDC-regeling de vaste premie op grond van artikel 128 Pensioenwet gedempt worden?

Antwoord 3 - Ja, premiedemping is bij een CDC-regeling toegestaan, mits aan de voorwaarden van artikel 4 van het Besluit FTK wordt voldaan.
Daarnaast geldt dat ex ante aan de eis van kostendekkendheid voor de gehele premievaste periode wordt voldaan. Indien bijvoorbeeld bij demping op basis van het voortschrijdend gemiddelde van de rente de RTS over de gekozen middelingsperiode voorafgaand aan het moment van premievaststelling gestaag is gedaald, is op het moment van ingang van de premievaste periode al duidelijk dat de kostendekkende premie de komende jaren zal stijgen. Hier dient het fonds dan op het moment van vaststelling van de premie al rekening mee te houden. Het is aan het fonds om aan te tonen hoe dat wordt gedaan en of dit afdoende is.

Vraag 4 – Toets op kostendekkendheid

Dient bij een CDC-regeling de eis van kostendekkendheid jaarlijks te worden gecontroleerd?

Antwoord 4 - Ja, maar deze controle hoeft geen gevolgen te hebben voor het premieniveau gedurende de
premievaste periode. Het is daarom van belang dat het pensioenfonds vóór het vaststellen van de premie aantoont dat de kans dat de premie op enig moment tijdens de premievaste periode niet kostendekkend is voldoende klein is. In deze analyse kan het pensioenfonds eventueel rekening houden met concrete sturingsmiddelen uit het beleid, zoals de gesplitste kortingsregel, om te waarborgen dat de premie in enig jaar kostendekkend is. Het is aan het fonds om aan te tonen hoe het aan de wettelijke eisen zal gaan voldoen. Overigens mag de gesplitste kortingsregel niet langdurig worden ingezet. Het is in ieder geval niet acceptabel als fondsen er op voorhand al van uitgaan dat ze de gesplitste kortingsregel naar verwachting moeten inzetten om aan de eis van kostendekkendheid over de hele premievaste periode te kunnen voldoen. Het toepassen van de gesplitste kortingsregel is alleen in uitzonderlijke gevallen toegestaan en niet voor de gehele premievaste periode.

Haalbaarheidstoets

Vraag 5 – Aanvangshaalbaarheidstoets voor nieuwe CDC-regeling

Dient een fonds dat op CDC overstapt een aanvangshaalbaarheidstoets uit te voeren?

Antwoord 5 - Ja. De overstap naar een CDC regeling is een significante beleidswijziging in de zin van artikel 22, tweede lid Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen. Daarom dient het fonds bij zo’n overstap een nieuwe aanvangshaalbaarheidstoets uit te voeren.

Ontdek gerelateerde artikelen