Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Beleidsregel gedragscode onafhankelijkheid actuariële organisaties

Beleidsregel

Gepubliceerd: 29 september 2008

Bekijk eerdere versies in het archief

Een deel van de rapportages die (beroeps)pensioenfondsen jaarlijks opstellen ten behoeve van het prudentieel toezicht wordt door een bevoegde actuaris gewaarmerkt.

Daarnaast stelt de bevoegde actuaris een actuariële verklaring op waarin hij bevestigt dat hij zich ervan heeft overtuigd dat voldaan is aan een aantal wettelijke bepalingen. Het adequaat uitvoeren van deze wettelijke taken kan verstoord worden door afhankelijkheidsrelaties met het (beroeps)pensioenfonds door bijvoorbeeld commerciële of financiële belang. In de wetgeving is daarom bepaald dat de bevoegde actuaris onafhankelijk moet zijn van het desbetreffende pensioenfonds waarvoor hij de verklaring opstelt en geen andere werkzaamheden mag verrichten voor het pensioenfonds. Als de actuariële organisatie waar de bevoegde actuaris werkzaam is andere werkzaamheden laat uitvoeren voor het pensioenfonds dan dient de organisatie een door DNB goedgekeurde gedragscode te hebben.

De beleidsregel geeft aan hoe DNB de beoordeling van de gedragscodes van actuariële organisaties invult. De hoofdnormen in de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling worden uitgewerkt in deze beleidsregel waarin aangesloten wordt op de wettelijke regels voor accountantsorganisaties en de door deze organisaties opgestelde gedragsregels. Hierbij wordt de actuariële organisaties ruimte gelaten voor een eigen invulling van de desbetreffende normen die naar het oordeel van DNB, gelet op de voor de organisatie geldende specifieke omstandigheden, eveneens adequaat zijn. Leidend principe is dat voldaan is aan de in de wet verankerde eis inzake onafhankelijkheid en niet de wijze waarop die onafhankelijkheid is geborgd. In de toelichting van de beleidsregel is aangegeven welke regels in de context van de actuariële organisaties in het bijzonder van belang zijn.

Ontdek gerelateerde artikelen