Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Wat is een pensioenaanspraak?

Factsheet

Gepubliceerd: 02 februari 2016

Bekijk eerdere versies in het archief

De definitie van een pensioenaanspraak is kort gezegd het nog niet ingegane pensioen. Hieronder valt ook de aanspraak op een kapitaal dat nog omgezet moet worden in uitkeringen. Toeslagen kunnen deel uitmaken van de pensioenaanspraak.

In de Pensioenwet (PW) wordt onderscheid gemaakt tussen een pensioenaanspraak en een pensioenrecht. Deze tweedeling is aangebracht in de wettekst, omdat op de beide begrippen verschillende bepalingen van toepassing kunnen zijn.

Wat is pensioen?

Volgens de PW gelden de volgende voorwaarden voor pensioen. Zo moet pensioen

  • afkomstig zijn uit een arbeidsrelatie, dus via een pensioenovereenkomst met de werkgever.
  • gaan om een bedrag in geld. Dat houdt in zekerheid omtrent de te ontvangen bedragen na ingang van het pensioen.
  • een persoonsgebonden uitkering betreffen die afhangt van de situatie, zoals wegens ouderdom, overlijden of ziekte.

Pensioenaanspraak

Zolang het pensioen nog niet is ingegaan wordt het een pensioenaanspraak genoemd. Civielrechtelijk gaat het erom dat de voorwaarde voor uitkering nog in vervulling moet gaan. In verzekeringstermen heet dit dat het betreffende risico nog niet is ingetreden.

Pensioenrecht

Hieronder verstaat de PW een pensioen dat al ingegaan is, met uitzondering van de voorwaardelijke toeslagverlening.

Soorten pensioenaanspraken

De PW kent ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen (voor partners en kinderen) en arbeidsongeschiktheidspensioen.

Toeslagen

Een toeslag is een verhoging van:

  • een pensioenrecht;
  • een pensioenaanspraak van een gewezen deelnemer, mits die verhoging bij een kapitaalovereenkomst niet voortvloeit uit rente- of winstdeling of bij een premieovereenkomst niet voortvloeit uit behaald beleggingsrendement;
  • een pensioenaanspraak van een deelnemer op grond van een uitkeringsovereenkomst gebaseerd op het middelloonstelsel of gebaseerd op een vaste-bedragenregeling, mits de verhoging geen verband houdt met een verhoging van de pensioengrondslag, de toename van het in aanmerking te nemen aantal jaren of de wijziging van de pensioenovereenkomst; of
  • Een pensioenaanspraak van een gepensioneerde ten behoeve van zijn partner.

Onvoorwaardelijke toeslagen maken deel uit van de pensioenaanspraak en het pensioenrecht. Voor de voorwaardelijke toeslagen geldt dat deze niet als een opgebouwde pensioenaanspraak dan wel pensioenrecht worden beschouwd, zolang zij nog niet toegekend zijn.

Ontdek gerelateerde artikelen