Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Meldingsplicht FIU

Q&A

Gepubliceerd: 08 januari 2020

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Moeten wisselingstellingen onverwijld ongebruikelijke transacties melden bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-NL)?

Antwoord:

Ja, instellingen die geldwisseltransacties aanbieden (hierna: wisselinstellingen) moeten op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in de volgende gevallen ongebruikelijke transacties onverwijld melden aan de FIU-NL:

 1. Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.
 2. Een transactie van € 10.000,– of meer, waarbij contante omwisseling in een andere valuta of van kleine naar grote coupures plaatsvindt.

FIU-NL heeft op haar website casuïstiek staan die fingeert als hulpmiddel om ongebruikelijke transacties te herkennen.

Toelichting

Op grond van de Wwft dienen transacties onverwijld gemeld te worden aan de FIU-NL wanneer deze ongebruikelijk zijn. In het Uitvoeringsbesluit van de Wwft 2018 is vervolgens neergelegd wat voor een wisselinstelling een ongebruikelijke transactie is. Dit is in de bovengenoemde gevallen.

Wijze van melden

De wisselinstelling dient een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie zo snel mogelijk nadat het ongebruikelijke karakter van de transactie bekend is geworden, te melden aan de FIU-NL.

Bij de melding dienen de volgende gegevens te worden verstrekt (voor zover van toepassing voor wisseltransacties):

 1. de identiteit van de cliënt, de identiteit van de uiteindelijk belanghebbenden en, voor zover mogelijk, de identiteit van degene ten behoeve van wie de transactie wordt uitgevoerd
 2. de aard en het nummer van het identiteitsbewijs van de cliënt en, voor zover mogelijk, van de overige in onderdeel a bedoelde personen
 3. de aard, het tijdstip en de plaats van de transactie
 4. de omvang en de bestemming en herkomst van de gelden, effecten, edele metalen of andere waarden die bij de transactie betrokken zijn
 5. de omstandigheden op grond waarvan de transactie als ongebruikelijk wordt aangemerkt
 6. een omschrijving van de desbetreffende zaken van grote waarde bij een transactie boven de € 10.000;

Disclaimer

Q&A’s bieden nader inzicht in de beleidspraktijk van DNB doordat we daarin wettelijke toezichtregels interpreteren. Onder toezicht staande instellingen kunnen ook op andere wijze aan de wet- of regelgeving voldoen. Instellingen moeten daarbij wel gemotiveerd aan DNB kunnen aantonen dat zij met hun invulling voldoen aan de wet- of regelgeving . Voor een nadere toelichting op de status van de beleidsuitingen van DNB zie de Leeswijzer beleidsuitingen DNB op Open Boek Toezicht.

Deze Q&A heeft betrekking op de volgende wet- en regelgeving:

 • Artikel 4 lid 1 jo. Tabel 1 van de Bijlage Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
 • Artikel 15 lid 1 Wwft
 • Artikel 16 lid 1 Wwft
 • Artikel 16 lid 2 Wwft

Ontdek gerelateerde artikelen