Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

17 juli 2018 Toezicht Toezichtlabel Q&A

Pilot externe deskundigen

Laatste update:

Samen met de AFM is DNB tot juli 2019 een pilot begonnen om externe deskundigen te betrekken bij de toetsingen. Wat houdt de pilot in?

De pilot volgt uit de aanbevelingen van de commissie Ottow. Het doel van de pilot is dat de externe deskundigen de onafhankelijkheid, professionaliteit en het draagvlak van het beoordelingsproces verder versterken.

DNB en de AFM hebben ieder hun eigen deskundigen aangesteld. Zij hebben dezelfde taak en werkzaamheden en zijn geselecteerd gezien hun bestuurlijke ervaring en expertise.

Een externe deskundige kan worden ingezet bij aanvangstoetsingen (zowel op betrouwbaarheid als geschiktheid). Dit betekent dat zij inzage krijgen in het toetsingsdossier, actief deel nemen aan het toetsingsgesprek en de daarop volgende oordeelsvorming. De inzet van de externe deskundige vindt plaats op verzoek van de toezichthouder; de te toetsen kandidaat kan daar niet om verzoeken. Indien een kandidaat niet wil dat een externe deskundige wordt ingezet, zal hieraan gevolg worden gegeven.

De externe deskundigen zullen daarnaast worden ingezet om papieren aanvangstoetsingen (dat wil zeggen toetsingen waarbij geen toetsingsgesprek heeft plaatsgevonden) te beoordelen op zowel de inhoud als het proces. De externe deskundigen zijn onafhankelijk in hun functioneren en oordeelsvorming.

In het kader van de pilot is ook een vertrouwenspersoon aangesteld. Hij kan worden ingeschakeld als sprake is van een klacht over bejegening of als sprake is van een conflict over de procedure. De vertrouwenspersoon heeft geen inhoudelijke rol bij de oordeelsvorming over de toetsing.

Indien een kandidaat het niet eens is met de inhoud van het (voorgenomen) besluit dan kan hij/zij een zienswijze geven en bezwaar maken. De vertrouwenspersoon staat hier geheel buiten.

Tenslotte is in het kader van de pilot een externe voorzitter van de hoorcommissie in bezwaar tegen besluiten over toetsingen aangesteld. De externe voorzitter is verantwoordelijk voor de gang van zaken tijdens de hoorzitting. Hij bewaakt het proces en ziet er op toe dat op zorgvuldige wijze alle relevante feiten verzameld worden om tot de kern van het bezwaar te komen.

Alle externen zijn aangesteld voor de duur van de pilot, die loopt tot juli 2019.

Update:

DNB heeft in overleg met de AFM besloten de pilot met de externe voorzitter bezwaarcommissie als ook de pilot met de externe vertrouwenspersoon te verlengen tot in ieder geval augustus 2023.

Als vertrouwenspersoon zijn aangesteld mevrouw drs. D.M.J.J. Monissen en de heer prof. dr. J.A. van Manen. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via vertrouwenspersoon@smclaren.com. Dit mailadres is uitsluitend bedoeld voor het leggen van het eerste contact waarbij u kunt vragen door de vertrouwenspersoon te worden gebeld of gemaild. Het mailadres is dus niet bedoeld voor het uitwisselen van stukken. De vertrouwenspersoon zal u daarvoor – indien gewenst - een ander mailadres verstrekken.

Na afloop van de verlenging zullen beide bovengenoemde onderdelen van de pilot wederom worden geëvalueerd.

Sector(en)

 • Afwikkelondernemingen
 • Banken
 • Beleggingsinstellingen
 • Beleggingsondernemingen
 • Betaalinstellingen
 • Clearinginstellingen
 • Elektronischgeldinstellingen
 • Pensioenfondsen
 • Premiepensioeninstellingen
 • Trustkantoren
 • Verzekeraars
 • Wisselinstellingen