Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

01 maart 2021 Toezicht

DNB & de AFM informeren u graag over de stand van zaken inzake Europese en nationale sancties. Dit nieuwsbericht beslaat de periode van 2 februari 2021 tot en met 1 maart 2021. Gedurende deze periode hebben zich wijzigingen voorgedaan aan de sanctieregimes inzake Personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme en intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1128, Belarus, Personen en entiteiten die banden hebben met de organisaties ISIS (Da’esh) en Al Qaida, Venezuela, Zimbabwe en de Nationale Sanctielijst Terrorisme.

Personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme en intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1128

Op 5 februari jl. is het sanctieregime gewijzigd inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme, en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1128. Klik hier voor de uitvoeringsverordening.

Belarus 

Op 25 februari jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus. Klik hier voor de uitvoeringsverordening en klik hier voor het besluit.

Personen en entiteiten die banden hebben met de organisaties ISIS (Da’esh) en Al Qaida

Op 25 februari jl. is het sanctieregime gewijzigd tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met de organisaties ISIS (Da’esh) en Al Qaida. Klik hier voor de uitvoeringsverordening.

Venezuela

Op 22 februari jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Venezuela. Klik hier voor de uitvoeringsverordening en klik hier voor het besluit.

Zimbabwe

Op 17 februari jl. is het sanctieregime gewijzigd inzake beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Zimbabwe. Klik hier voor de uitvoeringsverordening.

Op 18 februari jl. is het sanctieregime gewijzigd inzake beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Zimbabwe. Klik hier voor de verordening en klik hier voor het besluit. Tevens is een rectificatie geplaatst bij dit sanctieregime. Klik hier voor de rectificatie.

Nationale Sanctielijst Terrorisme

Op 5 februari jl. is een intrekking geplaatst van de Sanctieregeling terrorisme 2007-II. Klik hier voor de bekendmaking.

Wat DNB instellingen moeten doen:

- Controleer of deze verordening van toepassing is (bijvoorbeeld op uw klanten, deelnemers of gedane beleggingen).

- Indien deze verordening van toepassing is, pas de geboden en verboden in de verordening direct toe: bevries de tegoeden en/of economische middelen en voorkom dat de tegoeden en/of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld. Voorkom dat de verboden financiële diensten worden verleend.

- Meld de bevriezing direct aan DNB.

- Ingeval DNB vragen heeft naar aanleiding van uw melding, beantwoord deze direct.

- In bepaalde gevallen kan een 'hit' worden aangemerkt als ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo ja, meld deze transactie dan ook bij de FIU-Nederland.

- Dit is een additionele nieuwsservice, instellingen behouden de verantwoordelijkheid om sanctiewetgeving tijdig en accuraat bij te houden en na te leven.

Als u vragen heeft, stel deze aan de juiste instantie. Nadere informatie hierover vindt u op Open Boek Toezicht.

Wat AFM instellingen moeten doen:

- Controleer of deze verordening van toepassing is. Bijvoorbeeld op uw cliënten, de wederpartij bij een financiële transactie of product of de financiële diensten die u verleent.

- Als deze verordening van toepassing is, pas dan de geboden en verboden in de verordening direct toe: bevries de tegoeden en/of economische middelen, voorkom dat de tegoeden en/of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld en voorkom dat de verboden financiële diensten worden verleend.

- Meld de ‘hit’ direct door het formulier in te vullen en te sturen aan de AFM via meldingsanctiewet@afm.nl. Lees de instructies op de website van de AFM.

- Wanneer de AFM u vragen stelt naar aanleiding van uw melding, beantwoord deze dan direct. Ga ook na of de ‘hit’ kan worden aangemerkt als ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo ja, meld deze transactie dan ook bij de FIU-Nederland.

- In bepaalde gevallen kan een ‘hit’ ook een incident zijn in de zin van artikel 1 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo). Ga na of dit het geval is. Zo ja, meld de ‘hit’ dan ook als incident bij de AFM.