Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

06 april 2022 Algemeen
Gesprek man en vrouw

Op 5 april 2022 heeft de minister van Financiën een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over het rapport van de Evaluatiecommissie Conservatrix. Daarin is ook een reactie opgenomen van DNB op de aanbevelingen uit het rapport.

Vraag 1: Wat staat in de reactie van DNB over de aanbevelingen?
Het faillissement van Conservatrix was een ingrijpende gebeurtenis, in de eerste plaats voor alle polishouders. Bij zo’n gebeurtenis past een uitgebreide en onafhankelijke evaluatie om lessen te trekken voor de toekomst. DNB is de Commissie zeer erkentelijk voor het grondige rapport. Het rapport bevat goede aanbevelingen gericht op verbetering van het toezicht en het wettelijk kader. De externe evaluatie Conservatrix biedt goede handvatten voor aanscherping van het toezicht.

De aanbevelingen gaan over het toezicht op governance en verdienmodellen, internationale samenwerking, informele signalen bij toetsingen, het wegen van (externe) adviezen en versterking van de positie van polishouders. In de brief wordt uitgelegd hoe DNB deze aanbevelingen in het dagelijkse werk gaat uitwerken.

Vraag 2: Wat heeft de Evaluatiecommissie onderzocht?
In mei 2021 heeft de minister van Financiën in opdracht van het ministerie en de Raad van Commissarissen van DNB een onafhankelijke Evaluatiecommissie ingesteld. De commissie bestond uit twee leden: Pauline van der Meer Mohr en Roelof Konterman. De commissie kreeg als opdracht mee om onderzoek te doen naar de handelwijze van DNB en het ministerie van Financiën ten aanzien van Conservatrix bij de overdracht aan Trier Holding B.V. en in de periode daarna tot aan het faillissement alsmede naar de toereikendheid van het betreffende wettelijke kader. De commissie heeft ervoor gekozen om de periode vanaf 2010 ook in het onderzoek te betrekken.

DNB heeft uiteraard volledige medewerking verleend  aan het onderzoek van de Commissie. Een onafhankelijke evaluatie was van belang voor alle betrokkenen, onder wie in eerste instantie de polishouders, maar ook voor DNB zelf. 

Vraag 3: Kort na het verschijnen van het rapport gaf de Raad van Commissarissen van DNB een eerste reactie op het rapport. Wat was de strekking daarvan?
De Raad van Commissarissen van DNB heeft op 14 december 2021 bij de aanbieding van het rapport op hoofdlijnen een reactie gegeven op de conclusies en aanbevelingen. Deze reactie is door de minister van Financiën met het rapport meegestuurd aan de Tweede Kamer. De Raad van Commissarissen is de Evaluatiecommissie net als de directie van DNB zeer erkentelijk voor de grondige en uitgebreide evaluatie. De aanbevelingen over het handelen van DNB zijn gevarieerd in hun aard en vragen een gebalanceerde uitwerking zodat zij meegenomen kunnen worden in het risicogebaseerde toezicht.

Vraag 4: Waarom heeft DNB het faillissement aangevraagd van Conservatrix?
Antwoord: De financiële situatie bij Conservatrix verslechterde in 2019 snel. Er waren te weinig middelen om alle verzekeringsverplichtingen tot het eind van de looptijd te kunnen nakomen. Hoe dit allemaal zo heeft kunnen lopen, is door ons beschreven in een brief die wij op 8 december 2020 na het uitspreken van het faillissement hebben verstuurd aan de minister van Financiën. Daarin is te lezen dat Conservatrix zich tot het uiterste heeft ingespannen om zélf tot herstel te komen van de financiële situatie. Dit bleek helaas niet mogelijk, en ook een verkoop van de onderneming of de portefeuille van Conservatrix bleek niet haalbaar. Daarmee was een faillissement onvermijdelijk.

Vraag 5: Zijn polishouders door het faillissement geld kwijt?
Antwoord: De faillissementscuratoren die bij het faillissement door de rechtbank zijn benoemd, bepalen hoe het verder gaat met Conservatrix, en dus ook wat er gebeurt met de verzekeringen. De curatoren hebben aangegeven in het belang van de polishouders te onderzoeken of de verzekeringen van Conservatrix kunnen worden overgedragen aan een andere verzekeraar die financieel gezond is. De curatoren hebben in hun openbare verslagen medegedeeld dat, vanwege het vermogenstekort van Conservatrix, bij een overdracht van de portefeuille een korting op de rechten van polishouders onvermijdelijk is. Voor de tussentijdse uitkeringen in verband met een verzekerd voorval (overlijden of expiratie) hanteren de curatoren op dit moment een uitkeringspercentage van 80% van de verzekerde bedragen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Conservatrix.