Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

PSD2

PSD2 heeft belangrijke gevolgen voor iedereen die betaaldiensten verleent of wil gaan verlenen. Op deze pagina vindt u informatie voor financiële partijen die met PSD2 te maken hebben. Consumenten die meer over PSD2 willen weten, verwijzen wij graag naar de veel gestelde vragen op www.dnb.nl/psd2.

Op deze pagina vindt u informatie over volgende onderwerpen:

  • Waar vind ik de nationale en internationale PSD2-regels?
  • Wat is nieuw voor betaaldienstverleners onder PSD2?
  • Hoe vraag ik een PSD2-vergunning aan?
  • Geldt PSD2 ook voor elektronische handelsplatformen?
  • Voor welke diensten is geen vergunning nodig?
  • Hoe is het toezicht geregeld?

Waar vind ik de nationale en internationale PSD2-regels?

PSD2 is op 19 februari 2019 in Nederland in werking getreden. De Nederlandse regels van PSD2 zijn te vinden in de weteen algemene maatregel van bestuur en in de vrijstellingsregeling.

Ook in internationaal verband zijn er PSD2-regels uitgewerkt. De European Banking Authority (EBA) heeft een aantal Guidelines, Opinions en Q&A’s opgesteld. Daarnaast heeft de Europese Commissie een aantal Regulatory Technical Standards (RTS) en Implementing Technical Standards (ITS) opgesteld. Deze zijn van belang voor betaaldienstverleners.

Als u een vraag heeft, dan kunt u op de website van de EBA bekijken of die vraag al is beantwoord. Mocht dat niet zo zijn, dan kunt u uw vraag rechtstreeks bij de EBA indienen, via deze link naar de EBA-website. Daar kunt u zich ook aanmelden voor een alerteringservice, waarmee u op de hoogte blijft van vragen aan, en antwoorden van EBA, over PSD2 en de lagere Europese regelgeving.

Voor informatie over de status van de Q&A, zie Status Q&A’s van EBA, EIOPA en ESMA.

Meer informatie:

Wat is nieuw voor betaaldienstverleners onder PSD2?

Onder PSD2 zijn twee nieuwe betaaldiensten geïntroduceerd: initiatie van (internet)betalingen (betaalinitiatiediensten) en verschaffing van geconsolideerde informatie over (online) betaalrekeningen (rekeninginformatiediensten). PSD2 verplicht banken om deze nieuwe dienstverleners, op basis van toestemming van hun klant, toegang te geven tot de betaalrekeningen van die klanten.

Voor bestaande betaaldienstverleners gelden onder PSD2 nieuwe verplichtingen. Zo stelt PSD2 nieuwe regels over beheerste en integere bedrijfsvoering. Ook introduceert PSD2 nieuwe verplichtingen voor vergunninghouders. Daarnaast moeten bepaalde aandeelhouders van vergunninghouders over een verklaring van geen bezwaar (vvgb) beschikken.

Meer informatie:

Hoe vraag ik een PSD2-vergunning aan? 

U kunt een aanvraag voor een vergunning voor het verrichten van betaaldiensten indienen bij DNB. De aanvraag doet u via het aanvraagformulier in het Digitaal Loket Toezicht. Hieronder vindt u een link naar Digitaal Loket Toezicht en naar de toelichting bij het aanvraagformulier.

Voor uw aanvraag is een eHerkenning nodig. Meer informatie over eHerkenning vindt u hier.

Meer informatie:

Geldt PSD2 ook voor elektronische handelsplatformen?

Elektronische handelsplatformen (e-commerce platforms) die zelf betaaldiensten verrichten, moeten vanaf de implementatie van PSD2 in beginsel beschikken over een vergunning om hun betaaldiensten te mogen uitvoeren.

Voor welke diensten is geen vergunning nodig? 

Voor een aantal activiteiten is geen vergunning nodig, maar geldt wel een registratieplicht, bijvoorbeeld beperkte netwerken, of een meldingsplicht, zoals bij telecomdiensten.

Hoe is het toezicht geregeld? 

In Nederland zijn er vier toezichthouders voor het toezicht op PSD2:

  • DNB is prudentieel toezichthouder. Zij verleent vergunningen aan banken, betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen. Verder ziet DNB toe op onder meer de financiële positie van banken, betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen, de veilige toegang tot betaalrekeningen, de beheersing van risico’s en de authenticatie (de wijze waarop u uzelf kenbaar maakt tegenover de bank en toestemming geeft voor toegang tot de rekening).
  • De Autoriteit Consument en Markt (ACM) ziet toe op de toegang tot betalingssystemen, betaalrekeningdiensten en op de vergoedingen voor het gebruik van betaalinstrumenten.
  • De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de informatieverstrekking van betaaldienstverleners. De AFM ziet erop toe hoe betaaldienstverleners omgaan met hun klanten.
  • De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet toe op de verwerking van persoonsgegevens.

De toezichthouders hebben onderlinge afspraken gemaakt en werken zo veel mogelijk samen. De afspraken tussen de AFM en DNB en de AP en DNB zijn vastgelegd in samenwerkingsconvenanten en -protocollen.