Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Betaaldienstagent

Een betaaldienstagent is een persoon die bij de uitvoering van betaaldiensten voor rekening van een betaalinstelling optreedt. (definitie artikel 1 Wft.). Aangezien een betaaldienstagent een aparte rechtspersoon of een natuurlijk persoon is gelden hiervoor uitgebreide eisen voor de notificatieverlening. 

De betaaldienstagent dient zelf te beschikken over controlemechanismen ter voorkoming van witwaspraktijken en terrorismefinanciering, en moeten de beleidsbepalers aan betrouwbaarheids- en deskundigheidseisen voldoen. In het kader van de notificatie dient de betaaldienstagent gegevens aan DNB te overleggen waaruit blijkt dat aan deze voorwaarden wordt voldaan.

Voor het verkrijgen van een notificatie voor een betaaldienstagent dient de instelling een verzoek met de vereiste gegevens (artikel 42a sub c besluit markttoegang financiële ondernemingen) in bij DNB. Het verzoek wordt ingediend door middel van het notificatieformulier en het verstrekken van gegevens aan DNB door betaalinstelling.

Ten behoeve van de informatie verstrekking aan DNB is een Q&a opgesteld. Indien de verstrekte informatie niet voldoende is, stelt DNB de betaalinstelling hiervan op de hoogte. Zodra alle gegevens aangaande de notificatie naar tevredenheid van DNB verstrekt zijn, start de notificatietermijn van één maand. Binnen die maand kan de bevoegde autoriteit van lidstaat van ontvangst op de notificatie van voorgenomen activiteiten van een betaaldienstagent reageren. DNB kan, indien de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst goede redenen hebben om te vermoeden dat door tussenkomst van de betaaldienstagent sprake is of kan zijn van witwaspraktijken of terrorismefinanciering, op basis van deze reactie de registratie van de agent in het openbaar register weigeren. Na het verstrijken van de termijn schrijft DNB de betaaldienstagent, in het daarvoor bestemde registers, in. Vanaf dat moment kan de betaaldienstagent beginnen met het verlenen van haar diensten in de lidstaat van ontvangst.

Het doorlopende toezicht op de betaaldienstagent rust op DNB. DNB kan het toezicht in samenwerking met de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst uitvoeren. Deze houdt zelf toezicht op de naleving van de eigen regels ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

Notificatieverzoeken en specifieke vragen met betrekking tot notificaties kunt insturen via MijnDNB.

Ontdek gerelateerde artikelen