Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Nederlands bedrijf waar chemievrij en gasvrij anthuriums worden gekweekt. Werknemer verplaatst zich per fiets door het bedrijf.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

DNB belegt circa 9 miljard euro aan eigen vermogen. We doen dat zo duurzaam mogelijk. Daarbij letten we niet alleen op een solide financieel rendement, maar ook op een positieve impact op het gebied van milieu, sociale thema’s en goed bestuur.

Het is een strategische prioriteit van DNB om duurzaamheid voor 2025 in al haar kerntaken te integreren. Ook onze eigen organisatie willen we verder verduurzamen, waaronder het reservebeheer. Dat omvat reserves ter ondersteuning van het monetair beleid, de financiële stabiliteit en het vertrouwen in het financiële systeem.

Externe en interne beleggingen

De DNB reserves bestaan uit de goudvoorraad en uit de eigen beleggingen. Voor de eigen beleggingen hanteren we een Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid. Ongeveer de helft van het eigen vermogen beleggen we intern in obligaties van (lagere) overheden, supranationale organisaties en agentschappen. De rest beleggen we extern in aandelen en bedrijfsobligaties via commerciële vermogensbeheerders..

Beleggingsbeleid

In onze beleggingskeuzes wegen we duurzaamheid mee. Zo benaderen we onze beleggingen aan de hand van ESG-criteria: Environmental (milieu), Social (maatschappij) en Governance (bestuur). Daarnaast houden we rekening met de financiële risico’s van klimaatverandering. Ook proberen we een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Dit doen we door te sturen op expliciete CO₂-reductiedoelen in lijn met internationale klimaatafspraken.

Internationale afspraken

Om bij te dragen aan het behalen van de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs hebben de lidstaten van de Europese Unie met elkaar afgesproken dat ze in 2030 minimaal 55% minder CO₂ uitstoten dan in 1990 en klimaatneutraal zijn in 2050 (net zero). Deze doelen vertalen wij naar keuzes in onze beleggingsportefeuilles.

Minder CO₂-uitstoot in onze externe beleggingen

We willen de CO₂-voetafdruk van de beleggingen in aandelen en bedrijfsobligaties voor 2030 halveren ten opzichte van het basisjaar (2019). Vaststelling van dit doel moet bijdragen aan lagere CO2-uitstoot in de bredere economie. Daarbij gaan we uit van drie pijlers:

  • Investeer: We beleggen in bedrijven die zich committeren aan de afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs. Om te kunnen inschatten of bedrijven de transitie inzetten en hun bedrijfsmodel verduurzamen, kijken we naar de kwaliteit van hun transitieplannen en monitoren we of ze erin slagen hun CO₂-uitstoot te verminderen.
  • Dialoog: We zijn via een ‘voting en engagement manager’ in gesprek met de bedrijven waarin we beleggen. We willen bedrijven aanmoedigen hun CO₂-uitstoot sneller te verlagen en hun bedrijfsmodel te verduurzamen.
  • Vermijd: We vermijden bedrijven die zich niet committeren aan het Klimaatakkoord van Parijs en geen stappen zetten om hun bedrijfsmodel te verduurzamen. Het zijn bedrijven die een belangrijk deel van de omzet blijven genereren met fossiele activiteiten, zoals olie, gas en steenkool. Ook sluiten we bedrijven uit die tabak produceren of significante schade toebrengen aan één of meer van de zes EU-milieudoelstellingen.

Verder beleggen we niet in bedrijven die zich bezighouden met de productie van controversiële wapens, in lijn met internationale verdragen. Hieronder vallen clustermunitie, antipersoneelsmijnen of chemische, biologische en bepaalde nucleaire wapens. Ook willen we dat onze tegenpartijen zich aan bepaalde internationaal geldende ethische normen houden, zoals de Global Compact-principes van de Verenigde Naties of de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen.

Waar we staan

De afgelopen jaren hebben we een aantal belangrijke stappen gezet om onze beleggingen verder te verduurzamen. De voornaamste ontwikkelingen op een rij:

  • In 2019 heeft DNB als eerste centrale bank de Principles for Responsible Investment(PRI) ondertekend. Deze principes helpen bij het continue aanscherpen van het beleggingsbeleid en afleggen van verantwoording. Lees meer over de betekenis van de PRI voor ons beleid en rapportages.
  • In 2020 zijn we begonnen met het meten van de CO2-voetafdruk, en rapporteren we in ons jaarverslag over de klimaatimpact van de eigen beleggingen. Dit doen we in lijn met de aanbevelingen van de Taskforce for Climate-related Financial Disclosures((TCFD).
  • In 2021 hebben we een klimaatstrategie gelanceerd voor de eigen beleggingen. We meten klimaatrisico’s door toepassing van stresstesten en monitoring van CO₂-indicatoren. Verder streven we positieve klimaatimpact na door te beleggen in groene obligaties en te sturen op klimaatneutraliteit in 2050. Dit betekent dat we de CO₂-uitstoot van onze beleggingen verlagen tot een niveau zo dicht mogelijk bij nul (net zero).
  • In 2022 hebben we de doelstelling voor groene obligaties opgehoogd. We beleggen nu tenminste 20% van de waarde van de interne portefeuilles in groene obligaties, wat neerkomt op circa € 1,2 miljard. Met de uitgifte van deze obligaties worden bijvoorbeeld investeringen gedaan in het verbeteren van energie-efficiëntie of het besparen van water.
  • In 2023 hebben we binnen de eigen beleggingen een eerste portefeuille in lijn gebracht met de afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs. In deze portefeuille beleggen we op actieve wijze in de aandelen van een selectie van bedrijven, en sturen we expliciet op CO2-reductiedoelen. 

Uitwisseling van kennis

Onze opgedane ervaring en kennis op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen delen we onder meer in het Network for Greening the Financial System. Dit is een netwerk van centrale banken en toezichthouders dat tot doel heeft de opschaling van groene financiering te versnellen en aanbevelingen te ontwikkelen voor de rol van centrale banken bij klimaatverandering. Ook hebben we het Platform voor Duurzame Financiering opgezet waarin financiële sector, toezichthouders en ministeries samenwerken aan de verduurzaming van Nederland. 

Podcast

Wil je meer weten over de ontwikkeling van duurzaam beleggen bij DNB? Luister dan naar de podcast Duurzaam beleggen van DNBTalks waarin journalist Krista Arriëns hierover in gesprek gaat met onze experts Lisanne Cock en Rianne Luijendijk.

Ontdek gerelateerde artikelen