Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Handhaving

DNB heeft uit hoofde van haar toezichtstaak de bevoegdheid om naleving van de financiële wet- en regelgeving door onder toezicht staande instellingen af te dwingen middels handhaving. Hiertoe staan DNB informele en formele handhavingsinstrumenten ter beschikking, die kunnen worden opgelegd aan rechtspersonen en natuurlijke personen.

Handhavingsbeleid

  • Het handhavingsbeleid van AFM en DNB staat hier beschreven.

Informele en formele handhavingsmaatregelen

  • Informele handhavingsmaatregelen zijn maatregelen die geen wettelijke grondslag hebben, zoals normoverdracht via een gesprek en/of brief en een waarschuwingsbrief.

  • Formele handhavingsmaatregelen hebben wel een wettelijke grondslag en worden bestuurlijke sancties genoemd. Onder bestuurlijke sancties vallen maatregelen als het opleggen van een aanwijzing, het aanstellen van een curator, het schorsen van stemrechten, het opleggen van een verbod, het opleggen van een last onder dwangsom, het opleggen van een bestuurlijke boete en het beperken of intrekken van een vergunning. Bestuurlijke sancties kunnen een herstellend karakter hebben (bijvoorbeeld een last onder dwangsom) of een bestraffend karakter (bijvoorbeeld een bestuurlijke boete.) Lees hieronder meer over de uitgangspunten van handhaving.

Publicatie van handhavingsmaatregelen

DNB is op grond van de financiële wet- en regelgeving veelal verplicht om besluiten tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie in beginsel volledig openbaar te maken. De openbaarmaking vindt in beginsel plaats zodra het bestuurlijke sanctiebesluit onherroepelijk is geworden, dat wil zeggen zodra er tegen het besluit geen rechtsmiddelen meer kunnen of worden ingesteld. Indien er bezwaar of (hoger) beroep is ingesteld, maakt DNB de uitkomst daarvan tezamen met het besluit openbaar. Een besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom wordt in beginsel zo spoedig mogelijk openbaar gemaakt, indien een dwangsom wordt verbeurd. Lees hieronder meer over de door DNB gepubliceerde handhavingsmaatregelen.

Gepubliceerde handhavingsmaatregelen en sancties

Handhavingsbeleid - Downloads