Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Openbare kennisgeving (Pw)

Factsheet

Gepubliceerd: 19 juli 2018

Bekijk eerdere versies in het archief

DNB heeft een aantal instrumenten tot haar beschikking om de Pensioenwet (Pw) en de daaruit voortvloeiende regels te handhaven. Een van die instrumenten is de openbare kennisgeving.

DNB moet toezicht houden op de naleving van de Pw en alle uit de Pw voortvloeiende regels. Om effectief toezicht te kunnen houden, heeft DNB de mogelijkheid om sancties op te leggen indien de Pw wordt overtreden. Het gaat om de bestuurlijke boete, de last onder dwangsom en de openbare kennisgeving.

Wanneer kan een openbare kennisgeving worden uitgevaardigd?

In de Pensioenwet is bepaald dat DNB, met het oog op de bescherming van de belangen van de pensioen- of aanspraakgerechtigden, de volgende vier feiten ter openbare kennis kan brengen:

  • overtredingen van verbodsbepalingen uit de Pw en de overtredingen bedoeld in artikel 201Pw (het niet naleven van de Nederlandse sociale en arbeidswetgeving door een in een andere lidstaat gevestigde pensioeninstelling die actief is voor een in Nederland gevestigde onderneming);

  • het feit terzake waarvan een aanwijzing is gegeven, het feit dat er een aanwijzing is gegeven, de inhoud van de aanwijzing en de naam, het adres en de vestigingsplaats van de pensioenuitvoerder aan wie de aanwijzing is gegeven;

  • het feit terzake waarvan een last onder dwangsom of bestuurlijke boete is opgelegd, het feit dat er een last onder dwangsom of bestuurlijke boete is opgelegd, en de naam, het adres en de vestigingsplaats van de pensioenuitvoerder aan wie de last onder dwangsom of bestuurlijke boete is opgelegd;

  • het feit dat een langetermijnherstelplan of kortetermijnherstelplan is ingediend en de naam, het adres en de vestigingsplaats van de indiener van het herstelplan.

In beginsel is DNB verplicht om de Pw te handhaven. Wel kan DNB zelf bepalen welk instrument zij gebruikt voor de handhaving van de Pw. In de Handhavingsnota AFM-DNB is het beleid van DNB inzake de handhaving uitgewerkt en vastgelegd.
Daarnaast is in de Pw bepaald dat DNB verplicht is om een besluit tot het aanstellen van een bewindvoerder openbaar te maken, tenzij dit in strijd is of zou kunnen komen met het doel van het door de toezichthouder uit te oefenen toezicht op de naleving van deze wet.

Procedure

Indien DNB voornemens is om na constatering van één of meer van de hierboven opgesomde vier feiten een openbare kennisgeving uit te vaardigen, is DNB verplicht om de betrokkene daarvan in kennis te stellen. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht heeft de betrokkene de mogelijkheid om te reageren op dit voornemen. Dit kan naar keuze van de betrokkene mondeling of schriftelijk plaatsvinden Het ter openbare kennis brengen kan pas gebeuren nadat vijf werkdagen zijn verstreken na de bekendmaking van de beschikking aan de betrokkene. De betrokkene heeft vervolgens de mogelijkheid om daartegen bezwaar te maken en daarbij aan de rechter een voorlopige voorziening te vragen. De werking van de beschikking wordt met het verzoek om een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht opgeschort totdat uitspraak is gedaan door de voorzieningenrechter.

Deze procedure geldt niet indien DNB uitvoering geeft aan de verplichting om een besluit tot het aanstellen van een bewindvoerder openbaar te maken. Als betrokkene deze feitelijke handeling wil voorkomen en/of bestrijden, dient deze zich tot de civiele rechter te wenden.

Bezwaar en beroep

Als een belanghebbende het niet eens is met het besluit tot een openbare kennisgeving, dan kan hij binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt bezwaar indienen bij DNB. DNB zal dan de beslissing om een openbare kennisgeving te geven heroverwegen. Wordt het bezwaar afgewezen, dan kan daartegen beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter te Rotterdam. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan vervolgens hoger beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

Ontdek gerelateerde artikelen