Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Disclaimer

DNB stelt via haar statistiekwebsite data beschikbaar. Deze gegevens zijn voor een ieder vrij beschikbaar. Voor het gebruik van data via dit kanaal worden geen kosten in rekening gebracht. Hoewel de data op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld en DNB van oordeel is dat de data een juiste weergave van de stand van zaken geven ten tijde van verschijning, garandeert DNB niet dat deze data te allen tijde juist, actueel en/of volledig zijn. DNB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van (of onmogelijkheid van het gebruik), het vertrouwen op, of acties ondernomen naar aanleiding van data op de DNB-website.

Hoewel het streven van DNB erop is gericht de DNB-website en/of het statistiekplatform continu toegankelijk te laten zijn, aanvaardt DNB geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het feit dat de DNB-website en/of het statistiekplatform op enig moment niet beschikbaar is. DNB kan zonder voorafgaande aankondiging besluiten om bepaalde datasets aan te passen en bepaalde datasets of het statistiekplatform zonder opgaaf van redenen buiten gebruik te stellen (tijdelijk of definitief). Het aanbieden van dienstverlening op basis van de door DNB aangeboden data en het risico op bedrijfsschade als gevolg van calamiteiten of het buiten gebruikstellen van de DNB-website en/of het statistiekplatform is voor rekening en risico van de gebruiker.

Op de databank en dataset is de licentie Creative Commons Naamsvermelding (CC-BY 4.0) van toepassing. Bij gebruik van de data is het verplicht te vermelden dat de data afkomstig zijn van DNB. Ook is de gebruiker verplicht de licentie te vermelden en aan te geven of de data bewerkt zijn. U mag de data bewerken, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat DNB instemt met de bewerking of met het gebruik.

Indien u zich toegang verschaft tot (een deel van) de DNB-website, wordt u geacht van het bovenstaande kennis te hebben genomen.