Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Een voorbeeld van klimaatadaptatie

Banken, verzekeraars en investeerders lopen financiële risico’s door de klimaatverandering. Zij moeten hun kredietverlening, beleggingen en investeringen klimaatbestendiger maken. Zo kunnen ze bijdragen aan de aanpassing van onze economie aan het veranderende klimaat. De werkgroep Klimaatadaptatie doet onderzoek en komt met voorstellen.

Financiële risico’s van klimaatverandering

Bedrijven, overheden, banken, verzekeraars en investeerders lopen financiële risico’s door de klimaatverandering. Denk aan de gevolgen van de zeespiegelstijging, het vaker voorkomen van extreem weer, grotere waterafvoer via de rivieren, grote droogte en de bodemdaling. Het bedrijfsleven, de financiële sector en de overheid denken daarom na over de aanpassing van de economie aan het veranderende klimaat. Het gaat daarbij in de komende decennia om omvangrijke investeringen in de infrastructuur, in economische sectoren en de inrichting van Nederland.

Werkgroep Klimaatadaptatie

De nieuwe werkgroep Klimaatadaptatie gaat onderzoek doen naar hoe het beste via investeringen en financieringen kan worden bijgedragen aan de aanpassing van onze economie aan het veranderende klimaat. De werkgroep gaat kijken naar scenario’s, methoden en data die de financiële sector nodig heeft om de fysieke impact van klimaatverandering op de economie in te schatten en gaat de financiering en verzekeringsoplossingen in kaart brengen. Denk daarbij aan vormen van verzekeren, risicodeling, garanties en publiek-private samenwerking, die ook kansen creëren voor een groenere, prettige en vooral toekomstbestendige leefomgeving.

Investeringen en beleggingen klimaatbestendiger maken

Er bestaat al samenwerking op het gebied van fysieke klimaatrisico’s binnen brancheorganisaties. De huidige activiteiten zijn ook beschreven in het beeldverhaal Nederland klimaatbestendiger maken: Welke rol spelen financiële instellingen? van Samen Klimaatbestendig. In deze werkgroep gaan banken, verzekeraars, vastgoedbeleggers en de overheid samenwerken.

Kennisuitwisseling en onderzoeken

De werkgroep gaat kennis uitwisselen op het gebied van klimaatadaptatie. Denk aan scenarioanalyses, methoden en data. Ook gaat de werkgroep sectorbrede kansen in beeld brengen voor publiek-private financiering van de adaptatie en aangeven hoe de huidige knelpunten weggenomen kunnen worden. De werkgroep zal naar verwachting eind 2023 een rapport met bevindingen publiceren. Ook wil de werkgroep gezamenlijke acties onderzoeken en verdere verbinding zoeken met Nederlandse centrale en lokale overheden.

Voorbeelden van klimaatadaptatie

Voorbeelden van klimaatadaptatie

Voorbeelden van scenario’s voor de inrichting van Nederland om ons aan te passen aan overstromingsrisico’s door de klimaatverandering.

Kosten klimaatadaptatie doorrekenen

De werkgroep start met enkele onderzoeken. Zo gaat de groep doorrekenen wat de gevolgen zijn van de klimaatverandering en wat de kosten zijn van mogelijke scenario’s voor het klimaatbestendig maken van Nederland op de lange termijn. De werkgroep doet dat aan de hand van de volgende studies:

Onderzoek naar financieringsmogelijkheden

De werkgroep doet een onderzoek naar financieringsmogelijkheden. Inzet is het onderzoeken van innovatieve publiek-private financieringsvormen en de toegevoegde waarde hiervan ten opzichte van bestaande marktfinanciering, waarbij onder meer zal worden voortgebouwd op de toolbox Financiering Klimaatadaptatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Over de werkgroep

De werkgroep is in juni 2022 gestart. De werkgroep wordt ondersteund door Samen Klimaatbestendig.

Leden van de werkgroep zijn vertegenwoordigers van:
ABN AMRO, Achmea, Altera Vastgoed, a.s.r., Bouwinvest, ING, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NN, NWB Bank, Rabobank, Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn), Univé, Verbond van Verzekeraars.

Voorzitter van de werkgroep is Gijs Kloek van Achmea.