Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Premieheffing

man voor bloemenstal

Voor de financiering van DGS-uitkeringen wordt sinds 2016 een (ex ante) depositogarantiefonds (DGF) opgebouwd. Het DGF is een aparte juridische entiteit die in de taakuitvoering wordt ondersteund door DNB. Wanneer de middelen in het fonds ontoereikend zijn, stelt DNB buitengewone bijdragen (ex post) vast. Om tijdig over financiële middelen te beschikken kan DNB de banken vragen om hierop een voorschot te doen. Daarnaast heeft het DGF de mogelijkheid om financiering van derden aan te trekken. Deze pagina geeft informatie over de financiering van het DGS.

Ex ante fonds: premieheffing en risicomethodiek

Sinds 2016 dragen banken ieder kwartaal premies af aan het DGF. De beschikbare middelen van het DGF dienen in 2024 een doelomvang te hebben bereikt van 0,8% van de deposito’s die door het Depositogarantiestelsel (DGS) worden gegarandeerd. Voor de fondsomvang per eind vorig jaar verwijzen wij u naar het meest actuele jaarverslag van het DGF, dat de financiële middelen beheert. Het fonds bestaat uit een algemeen gedeelte en een individueel gedeelte per bank. DNB stelt ieder kwartaal vast welke bijdrage banken individueel moeten afdragen gebaseerd op de depositobasis van de individuele bank zelf en van alle banken gezamenlijk. Wanneer de gegarandeerde deposito’s sinds de vorige premieberekening zijn toegenomen, worden suppleties vastgesteld. Voor een nadere toelichting zie factsheet Premieheffing DGS.    

De bijdragen van banken aan het algemene gedeelte van het fonds worden vastgesteld op basis van een risicomethodiek. Voor deze risicoweging deelt DNB banken in vier risicocategorieën in aan de hand van verschillende indicatoren. De risicomethodiek is vastgelegd in een ministeriële regeling. Voor een nadere toelichting zie factsheet Risicomethodiek DGS 2022

Evaluatie en herkalibratie risicomethodiek december 2022

De risicomethodiek voor de Nederlandse Depositogarantie is gewijzigd door middel van een aanpassing van de ministeriële regeling. Deze is op 1 december 2022 gepubliceerd in de Staatscourant. De nieuwe risicomethodiek is van toepassing vanaf premiedatum 31 december 2022.

Aanleiding voor de wijziging was de evaluatie van de risicomethodiek in 2021. Risicoweging van premies is een fundamenteel onderdeel van het herziene DGS dat in 2015 in werking is getreden. Periodieke evaluatie en herkalibratie is essentieel om een correcte risico-indeling en voldoende risicodifferentie te waarborgen. DNB heeft daarom in 2021 de risicomethodiek voor de Nederlandse Depositogarantie geëvalueerd en op basis hiervan een voorstel ontwikkeld voor herkalibratie.

Belanghebbenden konden tot 22 augustus 2022 reageren op het rapport "Evaluatie en herkalibratie risicomethodiek Nederlandse Depositogarantie"DNB heeft de ontvangen reacties meegenomen in de definitieve advisering aan het ministerie van Financiën, dat de gewijzigde risicomethodiek vervolgens via aanpassing van de ministeriële regeling heeft vastgelegd. De herziene risicomethodiek is verwerkt in het factsheet Risicomethodiek DGS 2022.

Buitengewone bijdragen (ex post)

Wanneer het depositogarantiestelsel moet overgaan tot een uitkering, maar de beschikbare middelen binnen het fonds ontoereikend zijn om de vergoedingen te financieren, worden buitengewone bijdragen geheven. DNB stelt deze bijdragen ex post vast. Om tijdig financiële middelen beschikbaar te hebben, kan DNB de banken om een voorschot vragen. Voor een nadere toelichting zie factsheet Buitengewone Bijdragen.

Financiering van derden

Wanneer het DGF middelen beschikbaar moet stellen voor de uitbetaling van DGS-vergoedingen en de middelen in het fonds en de buitengewone bijdragen niet tijdig beschikbaar of toereikend zijn, kan het DGF ter overbrugging ook financiering van derden aantrekken. Het DGF heeft hiertoe een kredietfaciliteit afgesloten bij een bankenconsortium. Ten slotte kan het DGF een krediet aanvragen bij de Staat. 

Depositogarantiefonds

Het DGF is eind 2015 opgericht, als aparte juridische entiteit, voor de financiering van het Nederlandse DGS. Het DGF is een publiekrechtelijke rechtspersoon en gevestigd te Amsterdam. Het DGF heeft tot taak het beheer van en het tijdig beschikbaar maken van de financiële middelen voor de uitvoering van het DGS. Als een bank failliet gaat, financiert het DGF de door DNB vastgestelde vergoedingen aan depositohouders. Het DGF kan ook worden ingezet voor de financiering van afwikkelingsinstrumenten. DNB ondersteunt het DGF in de taakuitvoering, maar is als centrale bank niet gehouden om DGS-vergoedingen voor te financieren, wat in strijd zou zijn met het verbod op monetaire financiering. Op deze pagina vindt u de jaarverslagen van het DGF. De jaarverslagen geven inzicht in de werkzaamheden en ontwikkelingen van het DGF.

Jaarverslagen Depositogarantiefonds