Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Resolutie van verzekeraars

De Nederlandsche Bank (DNB) is verantwoordelijk voor het zorgvuldig en gecontroleerd afwikkelen van een verzekeraar die omvalt of dreigt om te vallen. Dit noemen we ‘resolutie’.

Wanneer resolutie

Het uitgangspunt van DNB is dat alle verzekeraars failliet kunnen gaan, net zoals normale bedrijven. Tenzij de gevolgen voor de economie, maatschappij of polishouders te groot zijn. Misschien heeft het omvallen van een verzekeraar een negatief effect op de totale verzekeringsbranche of moet de overheid wel bijspringen met belastinggeld. Als een van deze risico’s dreigt, komt DNB als resolutieautoriteit in actie. Wij nemen de verzekeraar in resolutie. Dan zorgen we voor een doorstart of een verkoop van de verzekeringen aan een andere, gezonde partij. Zodat de verzekeringen blijven bestaan en klanten verzekerd blijven.

Uiterste oplossing

Resolutie is een uiterste oplossing. Elke verzekeraar valt onder regulier toezicht van DNB. Als een verzekeraar toch de problemen raakt, dan zet DNB in op herstel. Daarbij proberen we er bijvoorbeeld voor te zorgen dat de verzekeraar het eigen vermogen weer op het vereiste peil terugbrengt. Als het de verzekeraar niet zelfstandig lukt te herstellen, dan wordt de verzekeraar afgewikkeld; of door de curator in faillissement, of door DNB in resolutie.

Welke verzekeraars in resolutie

DNB past resolutie alleen toe wanneer het faillissement van een specifieke verzekeraar te grote maatschappelijke en financiële gevolgen heeft. Om te bepalen of dit zo is, kijken we onder andere naar de volgende zaken:

  • de omvang van deze verzekeraar
  • het aantal polishouders
  • het type verzekeringen
  • de verwevenheid van de verzekeraar met het financiële stelsel

In de praktijk betekent dit dat de meeste verzekeraars niet in resolutie zullen worden genomen. Dit vanwege hun beperkte omvang of omdat zij producten aanbieden die consumenten eenvoudig kunnen vervangen bij een andere partij. In deze gevallen vragen we faillissement aan. In het algemeen speelt resolutie vooral bij grotere verzekeraars met langlopende verzekeringsverplichtingen.

Voorbereiding en instrumenten

Resolutie vraagt om een zorgvuldige voorbereiding. Daarom stelt DNB een resolutieplan op. Hierin staat wat we doen als een verzekeraar in de problemen komt. Om een verzekeraar af te wikkelen, hebben we vier resolutie-instrumenten: bail-in, verkoop, de overbruggingsinstelling en een vehikel voor activa- en passivabeheer.

Financiering

Bij resolutie komen de tekorten van een verzekeraar (grotendeels) voor rekening van de aandeelhouders en schuldeisers. Bij grote tekorten kunnen ook polishouders een deel van de waarde van hun verzekeringspolis verliezen. DNB probeert dit uiteraard te voorkomen of te beperken. In tegenstelling tot bij banken is er geen garantiestelsel voor klanten van falende verzekeraars. Maar een polishouder is in resolutie nooit slechter af dan bij een faillissement.

De uitvoeringskosten van resolutie kan DNB achteraf doorbelasten aan de verzekeringssector. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor de inhuur van onafhankelijke specialisten. Ook de kosten voor resolutieplanning worden doorbelast aan de verzekeringssector.

Nationale wet

De taken en bevoegdheden van DNB op het gebied van resolutie zijn vastgelegd in de Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars. Deze trad 1 januari 2019 in werking. Resolutie van banken is echter gebaseerd op Europese wetgeving en dus in alle EU-landen ingevoerd. Dit geldt niet voor resolutie van verzekeraars. DNB is voorstander van Europese minimumharmonisatie op dit gebied. Dan schrijft de EU-maatregel een basisnorm voor en mag de bescherming op nationaal niveau niet minder zijn dan die Europese basisnorm.

Onafhankelijk

Binnen DNB staat de resolutietaak onafhankelijk van het toezicht, omdat DNB met resolutie een ander doel nastreeft dan met toezicht. Er is een aparte divisie Resolutie met een eigen begroting. Binnen de directie van DNB is één directielid, Nicole Stolk, verantwoordelijk voor resolutie. Zij heeft geen directe verantwoordelijkheid voor het toezicht op verzekeraars. Lees meer over onze taken.

Beleidsregel Afwikkelbaarheid Verzekeraars

DNB heeft op 27 maart de Beleidsregel Afwikkelbaarheid Verzekeraars vastgesteld. Deze is op 5 april jl. gepubliceerd in de Staatscourant. Met deze beleidsregel beoogt DNB de aspecten te verduidelijken die DNB bij de afwikkelbaarheidsbeoordeling van verzekeraars en groepen in aanmerking neemt. De bedoeling daarvan is verzekeraars en groepen te ondersteunen bij het voldoen aan de afwikkelbaarheidsverplichting die voortvloeit uit artikel 3A:82 Wft.

DNB heeft de concepttekst van de beleidsregel van 27 oktober tot en met 15 december 2022 openbaar geconsulteerd. DNB heeft reacties ontvangen van het Verbond van Verzekeraars en de Reinsurance Advisory Board. De in de beleidsregel bijgevoegde feedbacktabel geeft het ontvangen commentaar weer en de eventuele wijzigingen die daaruit volgden.

Meer informatie

Voor meer informatie en toelichting over Resolutie en Verzekeraars, zie de Factsheet Resolutie verzekeraars onderaan deze pagina.

Beleidsregel afwikkelbaarheid verzekeraars 2023

189KB PDF
Download Beleidsregel afwikkelbaarheid verzekeraars 2023

Programma Seminar Resolutie Verzekeraars

2,3MB PDF
Download Programma Seminar Resolutie Verzekeraars

Consultatiedocument Concept-beleidsregel Afwikkelbaarheid Verzekeraars

224KB PDF
Download Consultatiedocument Concept-beleidsregel Afwikkelbaarheid Verzekeraars

Resolutie verzekeraars

66KB PDF
Download Resolutie verzekeraars

Ontdek gerelateerde artikelen