Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

De Nederlandsche Bank (DNB) toetst of (beoogd) bestuurders en commissarissen geschikt zijn om hun functie te vervullen en of hun betrouwbaarheid buiten twijfel staat. Deze toetsing wordt uitgevoerd aan de hand van de Beleidsregel geschiktheid 20121.

Het toezicht van DNB richt zich op solide en integere financiële instellingen die hun verplichtingen nakomen. Het toetsingsproces levert daar een belangrijke bijdrage aan. Bestuurders en commissarissen zijn namelijk essentieel voor de strategie en bedrijfscultuur en daarmee voor de soliditeit en toekomstige levensvatbaarheid van een onderneming.

U kunt een toetsing aanvragen via Toezicht aanvragen op Mijn DNB.

Alle Significante banken moeten gebruik maken van het formulier dat te vinden is op het Digitale Loket van het SSM (IMAS-Portal). Klik hier voor meer informatie.

Te toetsen personen

De volgende personen worden op geschiktheid en/of betrouwbaarheid getoetst:

 • De dagelijks (mede)beleidsbepalers, waaronder in ieder geval de bestuurders
 • De dagelijks beleidsbepalers van een houder van een gekwalificeerde deelneming
 • De leden van een toezichthoudend orgaan, zoals een raad van commissarissen of raad van toezicht
 • Personen die voor het houden, verwerven of vergroten van een gekwalificeerde deelneming een verklaring van geen bezwaar (vvgb) aanvragen
 • Personen die een gekwalificeerde deelneming houden waarvoor geen verplichting tot het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar geldt (zoals bij trustkantoren)
 • Uiteindelijk belanghebbende (van aanbieders cryptodiensten, wisselinstellingen en trustkantoren)
 • Leden van een beleggings(advies)commissie, indien (mede-)beleidsbepaler (bij pensioenfondsen)
 • Leden van een belanghebbendenorgaan (bij pensioenfondsen)
 • Sleutelfunctiehouders (bij pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen)
 • Wettelijke vertegenwoordigers (bij verzekeraars)
 • Tweede echelon leidinggevenden (bij banken en verzekeraars)

Verantwoordelijke toezichthouder

Afhankelijk van het type onderneming vindt de toetsing door DNB of de Autoriteit Financiële Markten (AFM) plaats.

 • Een kandidaat wordt door DNB getoetst als het een functie betreft bij een van de volgende ondernemingen:
  • aanbieder van diensten voor het wisselen van virtuele valuta en fiduciaire valuta
  • aanbieder van bewaarportemonnees
  • afwikkelonderneming
  • algemeen pensioenfonds
  • bank
  • beleggingsholding
  • beroepspensioenfonds
  • betaalinstelling
  • central clearing counterparty
  • clearinginstelling
  • elektronisch geldinstelling
  • entiteit voor risico-acceptatie
  • financiële holding
  • financiële instelling
  • gemengde financiële holding
  • herverzekeraar
  • houder van een gekwalificeerde deelneming in een financiële onderneming waarvoor een verplichting tot het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar (vvgb) geldt
  • kredietunie
  • levensverzekeraar
  • natura-uitvaartverzekeraar
  • ontheffinghouder artikel 3:5 Wft (bijvoorbeeld een kredietunie i.d.z.v. artikel 1:1 Wft)
  • pensioenfonds
  • premiepensioeninstelling
  • schadeverzekeraar
  • trustkantoor
  • verzekeraar
  • verzekeringsholding
  • wisselinstelling

 • Een kandidaat wordt door de AFM getoetst als het een functie betreft bij een van de volgende ondernemingen:
  • aanbieder van beleggingsobjecten
  • aanbieder van krediet
  • accountantsorganisatie (de AFM toetst hier de betrouwbaarheid van (mede)beleidsbepalers)
  • auditorganisatie van een derde land (de AFM toetst hier de betrouwbaarheid van (mede)beleidsbepalers)
  • beheerder van een beleggingsinstelling
  • beheerder van een EuSEF en EuVECA-beleggingsinstelling (Europees sociaalondernemerschapsfonds en Europees durfkapitaalfonds)
  • beheerder van een icbe (instelling voor collectieve beleggingen in effecten)
  • beleggingsmaatschappij
  • beleggingsonderneming
  • bemiddelaar in het aantrekken van opvorderbare gelden
  • bewaarder
  • bewaarder van een icbe
  • centrale effectenbewaarinstelling
  • crowdfundingdienstverlener
  • datarapporteringsdienstverlener
  • financiële dienstverlener (adviseurs en bemiddelaars)
  • (onder) gevolmachtigd agent
  • houder van een gekwalificeerde deelneming in een beheerder van een beleggingsinstelling
  • maatschappij voor collectieve belegging in effecten
  • marktexploitant (de persoon die een gereglementeerde markt beheert of exploiteert)
  • OOB-accountantsorganisatie (de AFM toetst hier de geschiktheid van beleidsbepalers en interne toezichthouders, en de betrouwbaarheid van (mede)beleidsbepalers).
  • pensioenbewaarder

DNB en de AFM werken nauw samen bij toetsingen, maar komen ieder onafhankelijk tot een eigen oordeel. Is deze beoordeling bij een van de partijen negatief? Dan volgt een voornemen tot een negatief besluit. Kandidaat en de onderneming hebben de mogelijkheid om hierop een zienswijze te geven.

Momenten van toetsing

Een aanvangstoetsing geschiktheid en/of betrouwbaarheid vindt plaats bij een voorgenomen benoeming van een bestuurder of commissaris bij een onder toezicht staande onderneming. Bij een aanvangstoetsing mag de kandidaat de nieuwe functie pas vervullen nadat de toezichthouder een positief besluit heeft gegeven op geschiktheid en/of betrouwbaarheid.

Geschiktheid

Een beoordeling van geschiktheid is gekoppeld aan een functie. Dit betekent dat voor elke benoeming een beoordeling van geschiktheid plaatsvindt. Dit geldt ook als een reeds getoetste bestuurder of commissaris binnen een onderneming van functie of takenpakket verandert.

Betrouwbaarheid

Een beoordeling van betrouwbaarheid is in beginsel eenmalig. Dit betekent dat geen nieuwe beoordeling van betrouwbaarheid plaatsvindt bij een nieuwe benoeming, tenzij er sprake is van feiten die relevant zijn voor de beoordeling van de betrouwbaarheid.

Reputatie

Bij een vvgb-aanvraag worden de dagelijks beleidsbepalers van de rechtspersoon die de vvgb aanvraagt, getoetst op reputatie (betrouwbaarheid en vakbekwaamheid). Met ingang van 1 juli 2023 vindt - na vvgb-verlening - bij een wijziging van een beleidsbepaler bij een houder van een gekwalificeerde deelneming eveneens een beoordeling van reputatie plaats. Ook vindt een beoordeling van reputatie plaats van de nieuwe uiteindelijk belanghebbende van aanbieders cryptodiensten, wisselinstellingen en trustkantoren. 

Hertoetsing

In uitzonderlijke omstandigheden kan DNB tussentijds – als een bestuurder of commissaris in functie is – besluiten om een toetsing te beginnen. Dit kan betrekking hebben op geschiktheid, betrouwbaarheid of een combinatie van beiden. Een dergelijke hertoetsing vindt alleen plaats wanneer feiten of omstandigheden naar voren komen die een aanleiding vormen om de eerdere toetsing opnieuw te bezien.

Leges

Aan de behandeling van een aanvraag zijn in de meeste gevallen kosten verbonden op grond van de Wet bekostiging financieel toezicht. DNB brengt leges in rekening vanaf het moment dat de toetsing wordt aangevraagd. Deze leges zijn ook verschuldigd als een toetsing tussentijds wordt ingetrokken of als de aanvraag onvolledig is en niet binnen de gestelde termijn wordt gecompleteerd.

Eed of belofte

De meeste personen bij een financiële onderneming die op geschiktheid worden getoetst, moeten ook de eed of belofte afleggen. Nieuwe medewerkers van financiële ondernemingen hebben tot drie maanden na indiensttreding de tijd om de eed of belofte af te leggen. De eed of belofte volgt uit de Wft en geldt daarmee bijvoorbeeld niet voor bestuurders en leden van het toezichthoudend orgaan van pensioenfondsen of trustkantoren.

Contact

Bij vragen kunt u mailen naar het Expertisecentrum toetsingen. Het e-mailadres is: toetsing.expertisecentrum@dnb.nl.

[1] De AFM en DNB hebben de Beleidsregel geschiktheid 2012 gewijzigd. De wijzigingen van de Beleidsregel staan genoemd in het Wijzigingsbesluit van 8 maart 2023 (Besluit 2023 tot wijziging Beleidsregel geschiktheid 2012).

Presentatie informatiebijeenkomst

Regelmatig wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd over toetsingen. ‘De handout van informatiebijeenkomst van 7 november 2023 is beschikbaar via onderstaande link.