Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Aanvangstoetsing – in te dienen stukken bij toetsing in het kader van vvgb

Factsheet

Gepubliceerd: 07 augustus 2018

Bekijk eerdere versies in het archief

Een goede voorbereiding is het halve werk. Dit geldt ook voor het aanleveren van de gegevens die De Nederlandsche Bank (DNB) nodig heeft voor een toetsing in het kader van een aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) of bij de benoeming van een nieuwe dagelijks beleidsbepaler bij een rechtspersoon die houder is van een vvgb. Het is van belang dat u de informatie volledig aanlevert, zodat DNB het verzoek zo snel mogelijk in behandeling kan nemen.

Formulieren

Bij een toetsing in het kader van een vvgb-aanvraag of in het geval er een nieuwe bestuurder wordt aangesteld bij een vvgb-houder moet de te toetsen natuurlijk persoon gebruikmaken van het formulier Aanvraag aanvangstoetsing verklaring van geen bezwaar.

Het formulier Aanvraag Aanvangstoetsing verklaring van geen bezwaar wordt in beginsel ingevuld door de te toetsen natuurlijk persoon. Een gemachtigde kan dit eventueel ook doen.

Bijlagen

Bij het formulier Aanvraag aanvangstoetsing verklaring van geen bezwaar moeten de volgende zaken als bijlage worden aangeleverd.

Ontbreken er bijlagen? Dan kan dit leiden tot een verlenging van de termijn.

Identiteitsbewijs

Bij de aanvraag moet een leesbare kopie worden meegestuurd van een geldig paspoort of identiteitskaart (beide zijden) van de te toetsen natuurlijk persoon. Een kopie van een rijbewijs voldoet helaas niet.

De kopie wordt gebruikt ter verificatie van de persoonsgegevens van de te toetsen natuurlijk persoon, die nodig zijn voor de raadpleging van justitiële informatie. De kopie moet goed leesbaar zijn en nog zes maanden geldig zijn op het moment van aanlevering. De foto, het BSN-nummer en de MRZ-code (machine leesbare zone) mogen afgeschermd worden. Deze informatie hebben wij niet nodig voor het raadplegen van justitiële informatie. Raadpleeg eventueel de website van www.rijksoverheid.nl voor het veilig kopiëren van een paspoort of identiteitskaart.

Curriculum vitae

Het cv van de te toetsen natuurlijk persoon moet volledig en actueel zijn en bevat in ieder geval het volgende:

 • Opleidingen en relevante cursussen met vermelding van de naam en plaats van de onderwijsinstelling, jaartallen en diploma's/certificaten.
 • Werkervaring met vermelding van de statutaire naam en plaats van de onderneming, de periode waarin de te toetsen natuurlijk persoon daar werkzaam was of is, de functie en een toelichting van taken en verantwoordelijkheden, en het aantal personen voor wie de te toetsen natuurlijk persoon verantwoordelijk was of is.
 • Nevenfuncties met vermelding van:
  • statutaire naam en plaats van de onderneming;
  • aandachtsgebied of commissie;
  • gemiddelde wekelijkse of maandelijkse tijdsbesteding per nevenfunctie;
  • of de nevenfunctie wel of niet bezoldigd is.
  • U kunt gebruikmaken van het format dat door DNB is opgesteld.

Aanvraagformulier Betrouwbaarheidsonderzoek

Bij een toetsing in het kader van een vvgb vult de te toetsen natuurlijk persoon ook het Aanvraagformulier Betrouwbaarheidsonderzoek in. Als hij/zij eerder door DNB of de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op betrouwbaarheid is beoordeeld en er sinds de laatste toetsing geen wijzigingen zijn in relevante feiten of omstandigheden, kan het Aanvraagformulier Betrouwbaarheidsonderzoek achterwege blijven. Wij raden de te toetsen natuurlijk persoon aan altijd het Aanvraagformulier Betrouwbaarheidsonderzoek door te nemen; daarin wordt toegelicht wat onder relevante feiten of omstandigheden en antecedenten wordt verstaan en worden voorbeelden gegeven.

Criminal records extract

In dit overzicht kunt u zien wanneer een criminal records extract nodig is.

DNB onderzoekt bij een betrouwbaarheidstoetsing onder meer aan de hand van justitiële documentatie of in het verleden sprake is geweest van strafbaar handelen door de te toetsen natuurlijk persoon. Omdat niet alle strafbare feiten in het Nederlandse justitiële systeem zijn opgenomen heeft DNB bij bepaalde toetsingen in het kader van een vvgb een zogenoemde criminal records extract nodig: een verklaring waarin een bevoegde autoriteit verklaart dat de te toetsen natuurlijk persoon geen strafbare feiten heeft gepleegd die relevant zijn voor de betreffende functie.

De volgende de te toetsen natuurlijk personen moeten een criminal records extract aanleveren:

 • iemand met de Nederlandse nationaliteit die in de afgelopen 8 jaar (een periode) buiten de EU woonachtig zijn geweest; en
 • iemand met een niet-Nederlandse nationaliteit die in de afgelopen 8 jaar (een periode) buiten Nederland woonachtig zijn geweest.

Indien de te toetsen natuurlijk persoon in de afgelopen 8 jaar in verschillende landen woonachtig was, moeten mogelijk dus meerdere criminal records extracts worden aangeleverd.

Een criminal records extract kan in het (toenmalige) land van verblijf bij de bevoegde autoriteit worden aangevraagd en moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Het criminal records extract mag niet ouder zijn dan drie maanden.
 2. Als het criminal records extract niet is opgesteld in de Nederlandse of Engelse taal, dan dient dit te worden aangeleverd samen met een vertaling in een van deze twee talen, opgesteld door een beëdigd vertaler.

Criminal records extract bij toetsing in het kader van een vvgb-aanvraag voor het verwerven of vergroten van een gekwalificeerde deelneming in een bank

Vraagt u een toetsing aan in het kader van een vvgb voor het verwerven of vergroten van een gekwalificeerde deelneming in een bank (met zetel in Nederland)? Dan dient u rekening te houden met het volgende.

Als de de te toetsen natuurlijk persoon eerder door DNB of de AFM is beoordeeld op betrouwbaarheid en er zijn sindsdien geen wijzigingen in relevante feiten of omstandigheden, dan wordt hij/zij niet opnieuw getoetst op betrouwbaarheid. Wel ontvangt DNB graag een criminal records extract of een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van de te toetsen natuurlijk persoon. Deze criminal records extract of VOG is nodig voor de beoordeling van de vvgb-aanvraag door de Europese Centrale Bank (ECB).

Verklaring de te toetsen natuurlijk persoon (en gemachtigde)

De te toetsen natuurlijk persoon dient voor ondertekening van het formulier Aanvraag aanvangstoetsing verklaring van geen bezwaar een Verklaring van volledigheid en waarheid te uploaden. Indien het aanvraagformulier door een gemachtigde is ingevuld, dient hij/zij de verklaring eveneens te ondertekenen.

De Verklaring vindt u via Toezicht aanvragen in Mijn DNB.