Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

De Nederlandsche Bank (DNB) verstrekt monetaire kredieten en intradaykredieten en biedt specifieke diensten aan op basis van adequaat onderpand. DNB beheert het onderpand dat wederpartijen daarvoor moeten aanbieden. Dat noemen we collateral management.

Monetaire en intradaykredieten

DNB verstrekt monetaire kredieten en intradaykredieten. Een krediet moet altijd gedekt zijn door voldoende en adequaat onderpand conform de regelgeving van het Eurosysteem. DNB beheert het onderpand dat wederpartijen bij haar deponeren in de monetaire onderpandpool. DNB doet de transactieverwerking en de beheerhandelingen (corporate actions). Denk bijvoorbeeld aan dividenden incasseren en de opbrengst daarvan overboeken naar de TARGET2-betaalrekening van de wederpartij. Voor deze dienstverlening rekent DNB bewaarloon en transactiekosten.

DNB-specifieke diensten

Daarnaast beheert DNB het onderpand voor DNB-specifieke diensten en doeleinden, zoals:

  • zekerhedenbeheer van margin- en clearingfund van centrale tegenpartijen. DNB blokkeert een deel van het gedeponeerde onderpand; daarop kan een beroep worden gedaan in geval van een verlies bij de verevening van effecten- en optietransacties
  • bankbiljettenconsignatie
  • clearing van retailbetalingen (via EBA STEP2)

Wederpartijen die deze specifieke diensten gebruiken, moeten daarvoor onderpand deponeren in de zogenoemde Tweede Onderpandpool. Hiervoor heeft DNB een eigen onderpandraamwerk en aanvullende beleenbaarheidscriteria opgesteld.

Beleenbare activa Monetaire Pool 

Wederpartijen kunnen als onderpand alleen activa aanbieden die voldoen aan de beleenbaarheidscriteria van het eurosysteem. Deze criteria:

  • bevorderen de beheersing van mogelijke debiteurenrisico's.
  • waarborgen de gelijke behandeling van alle wederpartijen in het eurogebied.
  • bevorderen de operationele doelmatigheid. 

Het eurosysteem heeft een single list of collateral: de onderpandlijst met verhandelbare en niet-verhandelbare activa. Bekijk de lijst met verhandelbare activa. Niet-verhandelbare activa, zoals credit claims, zijn in het gehele eurosysteem beleenbaar.

Lees meer over beleenbare activa

Kredietfaciliteit Monetaire Pool

Het krediet dat DNB verstrekt aan een wederpartij is gebaseerd op de waarde van de activa die deze wederpartij in onderpand heeft gegeven. Het eurosysteem neemt verschillende risicomaatregelen om zich te beschermen. Zo maakt het eurosysteem gebruik van de valuation haircut. Na aftrek van de valuation haircut resulteert de kredietfaciliteit: het maximale krediet waarover een wederpartij op enig moment kan beschikken ter dekking van de monetaire operaties en het betalingsverkeer via TARGET2.

Onderpand aanleveren Monetaire Pool

Wederpartijen kunnen effecten als onderpand aanleveren via vier kanalen:

Standaard via een (I)CSD

Wederpartijen die een bewaarrekening aanhouden bij de (internationale) Centrale Effectendepotinstellingen (CSD), Euroclear Nederland of Euroclear Bank, kunnen effecten verpanden aan DNB. Zij kunnen deze effecten overboeken naar de bewaarrekening van DNB bij Euroclear Nederland of bij Euroclear Bank.

Direct links

Een wederpartij kan gebruik maken van zogenoemde approved direct links. Dit zijn geautomatiseerde verbindingen tussen nationale effectenbewaarinstellingen (CSD's) die door het Eurosysteem zijn goedgekeurd. Via deze links kan een buitenlandse CSD de door haar uitgegeven effecten aanhouden op de bewaarrekening van DNB bij Euroclear Nederland. Bekijk de lijst met goedgekeurde direct links.

CCBM

Het Correspondent Central Banking Model (CCBM) biedt wederpartijen uitgebreide mogelijkheden voor het aanleveren en bewaren van effecten. Het stelt wederpartijen in staat om effecten voor DNB te deponeren op de bewaarrekening van de lokale nationale centrale bank (bij de nationale CSD). Uniek aan dit model is dat het de mogelijkheid biedt om vanuit elke CSD effecten te mobiliseren naar elke nationale centrale bank binnen de EU.

(Cross-border) triparty-dienstverlening

Wederpartijen kunnen het onderpandbeheer uitbesteden aan de (I)CSD (triparty agent). (Cross-border) triparty collateral managementservices gaat uit van het principe dat beleenbare activa van een wederpartij (collateral giver) worden aangewend als onderpand voor monetaire kredietoperaties of intraday krediet. De beleenbare activa worden overgedragen aan de centrale bank (collateral taker). De (I)CSD (triparty agent) zorgt ervoor dat de onderliggende activa worden overgeboekt van de rekening van de collateral giver naar die van de collateral taker. De wederpartij kan het onderpand (in de vorm van een global amount) zelf aanpassen.