Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Beleenbare activa

Activa die gebruikt worden als onderpand voor de monetaire beleidstransacties van de het Eurosysteem en voor betalingsverkeer moeten voldoen aan de beleenbaarheidscriteria.

Waarom beleenbare activa?

Deze zijn opgesteld om enerzijds het Eurosysteem te beschermen tegen mogelijke debiteurenrisico's en anderzijds om de gelijke behandeling van alle banken te waarborgen. Daarnaast bevorderen uniforme beleenbaarheidscriteria de operationele doelmatigheid.

Single List of Collateral

Per 1 januari 2007 is de 'single list of collateral' geïmplementeerd; dit betekent dat alleen activa die voldoen aan de criteria die zijn vastgesteld voor het gehele eurogebied, beleenbaar onderpand opleveren voor monetaire beleidstransacties en intraday-kredietverstrekking. Verhandelbare effecten die aan de criteria voldoen staan bekend onder de naam 'eligible assets' en worden op de ECB website gepubliceerd onder de naam 'Eligible Assets Database'(EAD). Niet-verhandelbare activa, die aan de beleenbaarheidseisen voldoen, worden niet op de ECB-website gepubliceerd.

De ECB behoudt zich het recht voor afzonderlijke activa uit te sluiten. Tevens zijn er procedures om te waarborgen dat de onderpandlijst actueel, juist en consistent is.

Credit claims

Per 1 januari 2007 zijn ook bepaalde niet-verhandelbare activa, zoals credit claims en Ierse niet-verhandelbare retail-schuldbewijzen met hypothecair onderpand (RMBD's) in het Eurosysteem beleenbaar. In het 'mandje' van de niet-verhandelbare activa vallen ook, de al sinds 1999, beleenbare onderhandse geldleningen van de Staat der Nederlanden en andere onderhandse geldleningen zoals onderhandse geldleningen aan provincies en gemeenten en aan woningbouwcorporaties gegarandeerd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).