Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

De Capital Requirements Regulation (Regulation (EU) nr. 575/2013; de CRR) en de Capital Requirements Directive (Directive 2013/36/EU; de CRD) vormen het fundament van het prudentiële toezicht op banken en beleggingsondernemingen in Europa. De CRR en CRD zijn de Europese implementatie van de internationale standaarden (Bazel III-akkoord) die sinds de financiële crisis zijn geïntroduceerd om het financiële stelsel te versterken.

Onder de CRR en de CRD heeft de Europese Commissie diverse uitvoeringsverordeningen aangenomen, op voorstel van de Europese Bankenautoriteit (EBA). Deze zijn ook wel bekend als Regulatory Technical Standards (RTS) en Implementing Technical Standards (ITS). Samen met de eveneens door de EBA opgestelde Guidelines wordt dit pakket aan EU regelgeving voor banken ook wel aangeduid als het ‘Single Rulebook’. De Europese regelgeving wordt nader geduid aan de hand van drie van elkaar te onderscheiden ‘levels’.

Level 1

De CRR en CRD zijn zogeheten ‘level 1’ teksten die op initiatief van de Europese Commissie door de Europese Raad en het Europees Parlement zijn vastgesteld. De CRR heeft als EU verordening rechtstreekse werking in de nationale rechtsorde, maar de CRD zijnde een EU richtlijn moet eerst in nationale wet- en regelgeving worden omgezet. De Nederlandse implementatie van de CRD is te vinden in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de daarop gebaseerde nadere regelgeving, zoals het Besluit prudentiële regels Wft.

Level 2

In aanvulling op level 1 wetgeving is er ook ‘level 2’ wetgeving in de vorm van Binding Technical Standards (BTS): Implementing Technical Standards en Regulatory Technical Standards. Deze level 2 teksten werken specifieke onderdelen van de level 1 teksten nader uit en beogen daarmee een geharmoniseerde toepassing van de Europese regelgeving te bevorderen. De EBA is gemandateerd om BTS te ontwikkelen in samenwerking met nationale toezichthouders. Op voorstel van de EBA kan de Europese Commissie de BTS bekrachtigen, waarmee deze rechtstreeks werkende en bindende EU verordeningen worden.

Level 3

Naast het ontwikkelen van voornoemde technische standaarden, is de EBA ook bevoegd om Guidelines op te stellen ter nadere invulling van de bepalingen uit de CRR en CRD. Het doel van deze Guidelines is een zoveel mogelijk consistente en uniforme toepassing van normen in de Europese regelgeving in alle EU lidstaten. De Guidelines zijn gericht aan toezichthouders en in sommige gevallen ook direct aan banken, maar hebben niet dezelfde status als de bindende Europese regelgeving. Guidelines zijn toepasselijk op basis van het principe ‘comply or explain’.

De EBA houdt een ‘Interactive Single Rulebook’ bij op haar website, dat dient als hulpmiddel bij het doorzoeken van de hierboven genoemde lagen van regelgeving (inclusief eventuele interpretaties die de EBA voor specifieke bepalingen heeft afgegeven, in de vorm van zogeheten Q&A’s).

Opties en discreties

De Europese regelgeving voor banken (CRD, CRD, LCR DR) bevat diverse bepalingen die de toezichthouder discretionaire ruimte bieden bij de toepassing of invulling van wettelijke vereisten. In een factsheet licht DNB toe hoe zij invulling geeft aan deze opties en discreties. Voor meer details zie de DNB factsheet over opties en discreties

Ontdek gerelateerde artikelen