Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Governance

DNB houdt toezicht op het gedrag van bestuurders en commissarissen van financiële instellingen, op de cultuur en op de manier waarop instellingen zijn georganiseerd en worden aangestuurd. Dit laatste noemen we governance, gedrag en cultuur. We houden toezicht op governance omdat één van de lessen uit crises en grote incidenten in de financiële sector is dat governance, gedrag en cultuur van grote invloed kunnen zijn op de soliditeit, het risicoprofiel en de integriteit van de instelling.

Bijsturen voordat risico’s ontstaan

Uit ervaring weten we dat slechte financiële resultaten vaak veroorzaakt worden door niet-adequate governance, risicovol gedrag en soms zelfs niet-integer gedrag. Door toezicht te houden op governance, gedrag en cultuur kunnen we risicovol gedrag eerder herkennen. Hierdoor kunnen we bijsturen voordat risico’s ontstaan of zich openbaren. Zo verminderen en voorkomen we problemen in de toekomst. We schrijven niet één soort governance, één soort gedrag en één bepaalde cultuur voor. Elke financiële instelling is anders, dus ook de governance, het gedrag en de cultuur verschillen per instelling.

Governance

Governance is de wijze waarop instellingen zijn georganiseerd en worden aangestuurd. Dit behelst onder andere de verdeling van taken en verantwoordelijkheden op alle niveaus, maar ook elementen van de interne beheersorganisatie zoals functiescheiding, procedures en maatregelen voor de beheersing van bedrijfsprocessen en risico’s. De aansturing en inrichting van financiële instellingen hebben invloed op gedrag. Maar ook het omgekeerde geldt: het gedrag van bestuurders en commissarissen is van invloed op de organisatie-inrichting en aansturing van een instelling. Het doel van governance is ervoor zorgen dat bestuurders en commissarissen een instelling integer en beheerst kunnen aansturen. Zorgvuldig de belangen afwegen van alle stakeholders bij het nemen van besluiten en aan wetten en regels voldoen, staan hierbij centraal.

Ons toezicht op governance let onder andere op:

  • De juridische structuur: bijvoorbeeld nv, bv, stichting of coöperatie
  • De organisatorische structuur: deze structuur staat in het organogram (organisatieschema)
  • De corporate governance: de taak- en rolverdeling tussen de raad van bestuur, de raad van commissarissen en de aandeelhouders
  • De samenwerking tussen interne functies: de samenwerking tussen de commerciële tak en de interne controle zoals risicomanagement, compliance en interne audit
  • Alle interne processen, procedures en het beleid
  • De aansturing van de organisatie door bestuurders en managers

Gedrag en cultuur

Bij het toezicht op gedrag en cultuur kijken we naar besluitvorming, leiderschap en communicatie. Draagt de manier waarop die plaatsvinden bij aan de doelen van de instelling en zorgen ze niet voor onnodige risico’s? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, onderzoeken we de groepsdynamiek, gedragspatronen en mindset. Groepsdynamiek en gedragspatronen laten zien hoe mensen in een groep met elkaar omgaan. Kan iedereen voldoende aan het woord komen? En beseft iedereen hoe zijn of haar eigen gedrag het functioneren van de hele groep kan beïnvloeden? Mindset bestaat uit diepgewortelde overtuigingen en waarden. Dit zijn vaak vanzelfsprekendheden, die kunnen maken dat individuen niet-effectief of zelfs risicovol gedrag vertonen.

Voor een overzicht per sector van internationaal en nationaal beleid over governance, kunt u terecht op de onderstaande pagina's: