Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Governance pensioenfondsen

Factsheet

Gepubliceerd: 10 juli 2013

Bekijk eerdere versies in het archief

Het bestuursmodel en de taken en verantwoordelijkheden van het bestuur, intern toezicht en medezeggenschap van pensioenfondsen zijn al jaren belangrijke onderwerpen voor pensioenfondsen. Bestuur, intern toezicht en medezeggenschap kent zijn eigen taken, bevoegdheden en rollen, onder meer afhankelijk van het gekozen bestuursmodel.

Bestuursmodellen en taken en rollen organen pensioenfondsen

Pensioenfondsen kunnen kiezen uit verschillende bestuursmodellen. Het gekozen bestuursmodel bepaalt hoe een pensioenfonds intern toezicht en medezeggenschap moet inrichten. Bij een pensioenfonds verrichten een Raad van Toezicht, een visitatiecommissie of – bij een gemengd bestuursmodel – de niet-uitvoerende bestuurders het interne toezicht (artikel 103 Pensioenwet). De medezeggenschap bij een pensioenfonds vindt plaats in een verantwoordingsorgaan of een belanghebbendenorgaan.

DNB heeft guidance en Q&A’s voor de inrichting en vormgeving van bestuur, intern toezicht en medezeggenschap en over governance in het algemeen.

Sleutelfuncties

Als gevolg van de implementatie en inwerkingtreding van de Richtlijn EU 2016/2341 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV's), zijn aanvullende eisen gesteld aan de governance van pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen (ppi). Een van deze aanvullende eisen betreft de introductie van sleutelfuncties voor risicobeheer en interne audit voor zowel pensioenfondsen als ppi’s en een sleutelfunctie actuariële functie voor pensioenfondsen. Een sleutelfunctie is een bekwaamheid om een bepaalde, bij de specifieke sleutelfunctie behorende, governance taak naar behoren uit te voeren. Een pensioenfonds of ppi mag bij de inrichting van de sleutelfuncties rekening houden met de omvang en interne organisatie van de instelling, alsmede met de omvang, de aard, de schaal en de complexiteit van haar werkzaamheden.

Sleutelfunctiehouders en vervullers van een sleutelfunctie

Binnen de sleutelfuncties worden sleutelfunctiehouders en vervullers van een sleutelfunctie onderscheiden. Sleutelfunctiehouders zijn de personen die eindverantwoordelijk zijn voor het uitoefenen van de sleutelfunctie. Vervullers van een sleutelfunctie zijn personen die werkzaamheden voor de sleutelfuncties verrichten, onder de eindverantwoordelijkheid van de sleutelfunctiehouder.

De sleutelfuncties vervullen een belangrijke rol in de governance van een pensioenfonds of ppi. Zij moeten daarvoor bij wettelijk vereiste geschikt en betrouwbaar zijn, ondanks het gegeven dat zij in hun rol geen (mede)beleidsbepalers zijn. Vervullers van een sleutelfunctie hoeven door een pensioenfonds of premiepensioeninstelling niet te worden aangemeld bij DNB voor toetsing. Wel kan DNB deze personen op enig moment toetsen op geschiktheid en betrouwbaarheid als DNB daartoe aanleiding ziet.

Toetsing sleutelfunctiehouders

Voor de toetsing van betrouwbaarheid geldt dat DNB alle sleutelfunctiehouders toetst voorafgaand aan benoeming.

Of DNB de geschiktheid van sleutelfunctiehouders bij pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen toetst, is afhankelijk van wie tot sleutelfunctiehouder wordt benoemd. Dat leest u hier.

Hieronder leest u in meer detail hoe DNB omgaat met de toetsing op geschiktheid en betrouwbaarheid van sleutelfunctiehouders.

Hieronder leest u in meer detail hoe DNB omgaat met de toetsing op geschiktheid en betrouwbaarheid van sleutelfunctiehouders.

Toetsingen beleidsbepalers en medebeleidsbepalers

Beleidsbepalers en medebeleidsbepalers moeten geschikt zijn op grond van de Pensioenwet. DNB toetst dat en beoordeelt daarbij of de (beoogd) bestuurders en medebeleidsbepalers geschikt zijn om hun functie te vervullen en of hun betrouwbaarheid buiten twijfel staat.

Ontdek gerelateerde artikelen