Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Tijdsbeslag bestuurders en intern toezichthouders pensioenfondsen

Q&A

Gepubliceerd: 02 augustus 2013

Laatste update: 11 maart 2024

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Hoe toetst DNB het tijdsbeslag van bestuurders en intern toezichthouders van pensioenfondsen?

 

Antwoord:

DNB toetst het tijdbeslag van bestuurders en intern toezichthouders van pensioenfondsen aan een minimumnorm én aan de daadwerkelijke beschikbaarheid. De toets van het tijdsbeslag van het bestuur van een pensioenfonds is onderdeel van de geschiktheidstoets.

Voltijd equivalent score

Kandidaten die benoemd worden tot bestuurder of lid van de raad van toezicht van een pensioenfonds, moeten voldoen aan de normering van tijdsbeslag, zoals die staat in artikel 35a van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling (Besluit uitvoering Pw en Wvb, zie de tabel hieronder). Heeft een bestuurder of lid van een raad van toezicht een ‘Voltijd equivalent score’ (‘VTE-score’) van hoger dan 1? Dan mag het pensioenfonds de persoon niet benoemen.

Tabel 1 - Invulling norm tijdsbeslag in Besluit uitvoering Pw en Wvb

Swipe onderstaande tabel om meer kolommen te zien.
  Overige rechtspersonen Groot pensioenfonds Klein pensioenfonds
Bestuursvoorzitter 0.6 0.6 0.3
Bestuurder 0.6 0.4 0.2
Voorzitter toezichthoudend orgaan 0.4 0.2 0.2
Lid toezichthoudend orgaan 0.2 0.1 0.1
  • Voor niet-uitvoerende bestuurders van pensioenfondsen geldt de VTE-score voor bestuurders.
  • Voor een niet-uitvoerend bestuurder van een pensioenfonds die tevens bestuursvoorzitter is geldt de VTE-score voor bestuursvoorzitter.
  • Onder toezichthoudend orgaan wordt verstaan een raad van toezicht, een raad van commissarissen of, indien bij een rechtspersoon (niet pensioenfonds) de bestuurstaken zijn verdeeld over uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders, niet uitvoerende bestuurders.
  • Artikel 35a Besluit uitvoering Pw en Wvb maakt onderscheid tussen ‘grote’ en ‘kleine’ fondsen. Een groot fonds is een fonds met meer dan Euro 10 miljard aan beheerd vermogen. Beheerd vermogen is het totaal aan activa van het fonds, zoals gerapporteerd in de jaarstaten.
  • Bij het bepalen van de VTE-score wordt gekeken naar bestuurs- en toezichtfuncties bij de rechtspersonen BV, NV en stichting, zowel bij pensioenfondsen als andere stichtingen.
  • Een bestuurs- of toezichtfunctie bij de rechtspersonen BV, NV of stichting (niet-pensioenfonds), telt alleen mee als deze rechtspersoon aan bepaalde criteria voldoet (zie hiervoor artikel 35a Besluit uitvoering Pw en Wvb).

Tijdsbeslag in de geschiktheidstoetsing

Heeft een bestuurder een VTE-score van 1 of minder (de kandidaat combineert dus een wettelijk toegestaan aantal functies)? Dan toetst DNB in de geschiktheidstoets of de kandidaat naar het oordeel van DNB ook daadwerkelijk voldoende tijd beschikbaar heeft om de beoogde functie naar behoren te kunnen uitvoeren. Hierbij zijn onder andere de zwaarte van de functie en alle bestaande nevenfuncties relevant. Het is mogelijk dat DNB oordeelt dat een bepaalde combinatie van functies ertoe leidt dat een kandidaat niet voldoende tijd beschikbaar heeft voor de functie waar hij/zij voor is voorgedragen.

Impact van overschrijding grens EUR 10 miljard aan beheerd vermogen

Artikel 35a Besluit uitvoering Pw ziet uitsluitend op (her)benoemingen van bestuurders en leden van de RvT van een fonds. Op die momenten mag geen sprake zijn van een VTE-score van meer dan 1.

De huidige omvang van de VTE-score van een bestuurder/lid Rvt van een fonds kan door het overschrijden van de grens van 10 mld. dus hoger zijn dan 1. Bij afloop van een zittingstermijn moet de betreffende persoon weer voldoen aan de maximale VTE-score van 1 door bijvoorbeeld de herbenoeming niet te accepteren of een andere functie te laten vervallen. Voor nieuwe bestuurders/intern toezichthouders en zittende bestuurders/intern toezichthouders bij een herbenoeming gelden dus vanaf het moment van overschrijden van de grens van € 10 miljard de VTE-normen voor grote pensioenfondsen.

Deze Q&A is per 11-3-2024 geactualiseerd.

Er zijn onder tabel 1 twee nieuwe bullets toegevoegd over de VTE-score van niet-uitvoerend bestuurders bij pensioenfondsen en een bullet met de definitie van het begrip toezichthoudend orgaan. Deze bullets volgen uit de regelgeving en zijn voor de duidelijkheid toegevoegd.

DISCLAIMER
Q&A’s bieden nader inzicht in de beleidspraktijk van DNB doordat we daarin wettelijke toezichtregels interpreteren. Onder toezicht staande instellingen kunnen ook op andere wijze aan de wet- of regelgeving voldoen. Instellingen moeten daarbij wel gemotiveerd aan DNB kunnen aantonen dat zij met hun invulling voldoen aan de wet- of regelgeving. Voor een nadere toelichting op de status van de beleidsuitingen van DNB zie de Leeswijzer beleidsuitingen DNB op Open Boek Toezicht.

Ontdek gerelateerde artikelen