Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Wet- en regelgeving pensioenfondsen

Voor pensioenfondsen gelden bindende regels en beleidsregels. Het gaat daarbij om internationale regelgeving, nationale regelgeving, de bij de nationale regelgeving horende lagere regelgeving maar ook de bindende werking hebbende toezichthoudersregelingen en voorts de beleidsregels. Voor de volledigheid staan ook de convenanten van DNB met andere partijen in het overzicht.

Internationale regelgeving

Voor pensioenfondsen is de de Richtlijn (EU) 2016/2341 relevant. Deze richtlijn is in januari 2019 in de Pensioenwet geïmplementeerd.

Verder is de Wet implementatie Omnibus I-richtlijn relevant. Deze richtlijn geeft een passende reikwijdte aan een aantal algemene bevoegdheden van drie nieuwe Europese toezichthoudende autoriteiten en een Europees Comité voor systeemrisico's, waaronder Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen. Zie ook:

Nationale wetgeving

In Nederland is de Pensioenwet (Pw) van groot belang. Uitgangspunt in de Pw is dat pensioen een arbeidsvoorwaarde is. Werkgevers en werknemers, vertegenwoordigd door de sociale partners zijn de eerstverantwoordelijken voor het tot stand komen van pensioenen. In de Pw is beschreven wat de verplichtingen en rechten zijn van alle betrokkenen die te maken hebben met pensioenopbouw. De werkgever, de deelnemer en gewezen deelnemer, de gepensioneerden en het pensioenfonds.

Er bestaat op grond van de Pw geen verplichting voor werkgevers om met de werknemers een pensioenovereenkomst te sluiten. Hebben werkgever en werknemer echter een pensioenovereenkomst gesloten dan geeft de Pw de voorwaarden waaraan de pensioenafspraken moeten voldoen.

Één van die voorwaarden is dat de pensioenovereenkomst moet worden ondergebracht (artikel 23 Pw) bij een pensioenfonds, een premiepensioeninstelling of een verzekeraar. Het is ook mogelijk de pensioenovereenkomst bij een pensioenfonds of verzekeraar uit een andere EU lidstaat onder te brengen. De Pw stelt eisen aan de wijze waarop het pensioenfonds of de verzekeraar te werk gaan. Op de naleving van de voorschriften in de Pw houden De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toezicht.

Een soortgelijke wet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, geldt voor beroepspensioenregelingen. In veel bedrijfstakken zijn werkgevers verplicht om deel te nemen aan een pensioenregeling bij een bedrijfstakpensioenfonds. Dat is geregeld in de Wet verplichte deelname in een bedrijfstakpensioenfonds 2000.

Algemene maatregelen van bestuur

In de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet verplichte deelname in een bedrijfstakpensioenfondsen staat vaak een bevoegdheid voor de regering om de in deze wetten gestelde regels uit te werken in een algemene maatregel van bestuur. De belangrijkste algemene maatregelen van bestuur vindt u hieronder.

Ministeriële regelingen

Een ministeriële regeling is vaak uitwerking van de regels zoals die in een Algemene maatregel van bestuur zijn opgenomen. De voor pensioenfondsen belangrijkste ministeriële regelingen treft u hieronder aan.

Toezichthoudersregelingen

Een toezichthoudersregeling is een algemeen verbindend voorschrift. Er staan verplichtende regels in die een toezichthouder als DNB kan stellen. De toezichthoudersregeling is gebaseerd op een expliciete wettelijke grondslag in een wet en/of een algemene maatregel van bestuur. Een toezichthoudersregeling die voor pensioenfondsen relevant is de:

Beleidsregels DNB
DNB heeft ook beleidsregels vastgesteld die DNB toepast bij de uitvoering van het toezicht op pensioenfondsen.

Beleidsregels ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ook beleidsregels gepubliceerd die het ministerie toepast bij het aanvragen, wijzigen of intrekken van de verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds en de verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling.

Convenanten en protocollen waarbij DNB partij is

DNB werkt samen met andere toezichthouders in Nederland en heeft met die toezichthouders convenanten en protocollen gesloten. De belangrijkste convenanten vindt u hieronder.