Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Protocol tussen De Nederlandsche Bank N.V. en de Nederlandse Mededingingsautoriteit betreffende concentraties in de financiële sector in noodsituaties

Factsheet

Gepubliceerd: 03 januari 2011

Bekijk eerdere versies in het archief

In de financiële sector kunnen zich situaties voordoen waarin sprake is van een acute dreiging van een faillissement van een financiële instelling. Een mogelijke oplossing voor een dergelijke noodsituatie kan zijn gelegen in een concentratie van diverse financiële ondernemingen. Voor dat geval regelt het Protocoltussen DNB en de NMa betreffende concentraties in de financiële sector in noodsituaties de samenwerking tussen DNB en (de Raad van Bestuur van) de NMa.

Instrumenten die de toezichthouders ter beschikking staan om noodsituaties het hoofd te bieden zijn bijvoorbeeld de noodregeling en het opvanginstrument met het oog op overdracht van een portefeuille. Het protocol is ook van toepassing op situaties waarin een beroep op een van deze instrumenten aan de orde kan komen. De totstandbrenging van een concentratie kan immers evenzeer een middel zijn om een noodsituatie op te lossen en kan daarmee tot gevolg hebben dat andere maatregelen, zoals de inzet van genoemde instrumenten, achterwege kan blijven.

De bemoeienis van DNB richt zich op het voorkomen van een faillissement of noodregeling. De NMa moet, ten aanzien van concentraties die binnen haar bevoegdheid vallen, bewaken dat door een concentratie geen economische machtspositie zal ontstaan of worden versterkt die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd.

Het (gewijzigde) Protocol is ondertekend in december 2010 en gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. 2011, 84). Het is op 4 januari 2011 in werking getreden, onder gelijktijdige intrekking van het voordien geldende Protocol tussen DNB, de voormalige (P)VK en de NMa betreffende concentraties in de financiële sector in noodsituaties van 10 december 1999 (Stcrt. 2000, 13).

Het toen geldende Protocol betreft een voortzetting en actualisering van het Protocol uit 1999. De reden voor actualisering was voornamelijk gelegen in het feit dat de financiële toezichtwetgeving sinds 1999 ingrijpend is gewijzigd en dat ook de Mededingingswet sindsdien meerdere wijzigingen heeft ondergaan. Verder was gebleken dat beide partijen op onderdelen behoefte hadden aan verduidelijking of nadere aanscherping van de in 1999 gemaakte afspraken. Ten opzichte van het Protocol uit 1999 is het toepassingsbereik thans expliciet uitgebreid naar de pensioensector, aangezien zich ook in die deelsector noodsituaties kunnen voordoen die op het terrein van de NMa kunnen komen.

Inmiddels is het protocol in 2017 opnieuw herzien, klik hier voor meer informatie.