Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Informatie voor wederpartijen

Toegang tot de permanente faciliteiten van het Eurosysteem en deelname aan de monetaire beleidstransacties van het Eurosysteem is in beginsel mogelijk voor minimumreserveplichtige instellingen.

Minimumreserveverplichtingen

Kredietinstellingen binnen het eurogebied zijn verplicht tot het aanhouden van minimumreserves bij de nationale centrale bank in het land van vestiging. Dit is op grond van de Raadsverordening (EG) nr. 2531/98 van 23 november 1998 en de Verordening van de Europese Centrale Bank van 12 september 2003 (ECB/2003/9). Informatie over de minimumreserveregeling is opgenomen in:

  • Annex I van het Richtsnoer (EU) van de Europese Centrale Bank betreffende de tenuitvoerlegging van het monetaire beleidskader van het Eurosysteem (de ‘Algemene Documentatie’)
  • Artikel 32 van de Voorwaarden Monetaire Beleidstransacties (VMB) van De Nederlandsche Bank

Rapportage

De omvang van de aan te houden reserves wordt vastgesteld aan de hand van de reservebasis van de instelling. De reservebasis wordt bepaald aan de hand van elementen op de balans. De instellingen zelf berekenen de in de reservebasis opgenomen posten en rapporteren dit aan DNB. Dit moeten zij doen in het algemene kader van de monetaire en bancaire statistieken van de ECB. Voor vragen op het gebied van de rapportages kunt u contact opnemen met monrap@dnb.nl.

Vervullen van de minimumreserveverplichting

Instellingen die zelfstandig hun minimumreserveverplichting vervullen, moeten een rekening aanhouden bij DNB. Voor het aanhouden dient de rekening in CLM van TARGET te worden gebruikt.

Lees meer over het openen en aanhouden van een rekening bij DNB.

In voorkomende gevallen wordt aan instellingen ook de mogelijkheid geboden om hun minimumreserve indirect aan te houden via een intermediair. Voor nadere informatie over de mogelijkheden tot indirecte aanhouding kunt u contact opnemen via fm.dealingroom@dnb.nl of telefoonnummer 020 520 5000.

Monitoring

Bij de berekening van de reserveverplichting mag iedere instelling een uniforme aftrek in de vorm van een vast bedrag toepassen. De grootte van de vaste aftrek bedraagt EUR 100.000. Als de minimumreserveverplichting groter is dan nul, dan is een rekening bij DNB nodig om de minimumreserve te kunnen aanhouden. Als de verplichting na de uniforme aftrek beneden de nul uitkomt, geldt een zogenoemde nulverplichting. Het is de verantwoordelijkheid van de instelling zelf om de reservebasis te monitoren en tijdig met DNB contact op te nemen om een rekening te openen, zodat de benodigde infrastructuur in gereedheid is gebracht voor het geval de reserveverplichting de nulgrens overschrijdt.

Implicaties van fusies/(af)splitsingen

Fusies en (af)splitsingen hebben gevolgen voor de vaststelling van de minimumreserveverplichtingen. De instelling wordt verzocht om hierover tijdig in contact te treden met DNB. Mail naar fm.dealingroom@dnb.nl of bel 020 520 5000.

Toegang permanente faciliteiten en deelname monetaire beleidstransacties
Minimumreserveplichtige instellingen hebben in beginsel toegang tot de permanente faciliteiten van het Eurosysteem: de depositofaciliteit en de marginale beleningsfaciliteit. Zij kunnen in beginsel ook deelnemen aan de monetaire beleidstransacties van het Eurosysteem. Om daadwerkelijk als monetaire tegenpartij van het Eurosysteem te kunnen optreden, moet een instelling voldoen aan een aantal aanvullende voorwaarden.

Aanvullende voorwaarden voor beleidstransacties/faciliteiten

Deze voorwaarden zijn beschreven in deel 3 van de Voorwaarden Monetaire Beleidstransacties (VNB). Daarin staan de regels voor deelname aan monetaire beleidstransacties/faciliteiten voor Nederlandse wederpartijen. Naast de voorwaarden zoals opgenomen in de VMB zijn de Algemene Voorwaarden van De Nederlandsche Bank van toepassing. De Algemene Voorwaarden van DNB zijn te vinden onder Wetten en regelgeving. Naast de Voorwaarden Monetaire Beleidstransactie en de Algemene Voorwaarden zijn ook de ECB Besluiten zonder adressaten rechtstreeks van toepassing op de contractuele relatie tussen DNB en haar monetaire wederpartijen. Lees meer over de ECB Besluiten.

Voor toegang tot de Targeted Longer-Term Refinancing Operations (zowel de TLTRO, de TLTRO-II als de TLTRO-III) gelden aanvullende voorwaarden, naast de hierboven genoemde standaardvoorwaarden. 

Praktisch

Wilt u toegang verkrijgen voor deelname aan monetaire beleidstransacties? Mail dan naar fm.dealingroom@dnb.nl of bel 020 520 5000.

Voorwaarden Monetaire Beleidstransacties - uitgave mei 2024

1,3MB PDF
Download Voorwaarden Monetaire Beleidstransacties - uitgave mei 2024

Voorwaarden Monetaire Beleidstransacties - uitgave juni 2023

1,3MB PDF
Download Voorwaarden Monetaire Beleidstransacties - uitgave juni 2023

Regelgeving permanent raamwerk: Guideline (EU) 2015/510 of the ECB of 19 December 2014 on the implementation of the Eurosystem monetary policy framework (ECB/2014/60)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014O0060