Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Organisatievorm

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een zeer gevarieerd pakket van nationale en Europese taken. Daarom is onze organisatievorm ook bijzonder. DNB heeft een directie en een raad van commissarissen. Daarnaast zijn er de algemene vergadering en de Bankraad. En wij hebben ook een stem in Europa. 

Directie

De directie is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van onze taken. In het jaarverslag beschrijft zij de resultaten die wij hebben behaald. Ook moet de directie daarover jaarlijks uitleg geven aan de algemene vergadering. Over de taken toezicht, resolutie en depositogarantie legt de directie verantwoording af aan de minister van Financiën en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Aan het hoofd van de directie staat de president. De directieleden zijn verantwoordelijk voor de nationale taken van DNB, waaronder toezicht, financiële stabiliteit, resolutie en het Nederlandse betalingsverkeer. Daarnaast hebben zij Europese verantwoordelijkheden. Lees meer over de leden van onze directie.

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen adviseert de directie en houdt toezicht op de manier waarop de directie DNB leidt. En op het beleid van de directie voor de nationale taken. Over monetaire zaken en Europees betalingsverkeer oefent de raad dat toezicht niet uit. Voor bepaalde belangrijke beslissingen van de directie, en voor de begroting en de jaarrekening is de goedkeuring van de raad van commissarissen nodig. Eén van de leden, de overheidscommissaris, vormt de verbinding met de minister van Financiën.

Algemene vergadering

Wij hebben een bijzondere algemene vergadering, omdat er maar één aandeelhouder is: de Staat. Deze wordt vertegenwoordigd door de minister van Financiën. Voor de jaarrekening is de goedkeuring van de algemene vergadering nodig. Ook spreekt de algemene vergadering haar oordeel uit over het beleid van de directie en het toezicht door de raad in het voorgaande jaar. Verder benoemt de algemene vergadering de leden van de raad van commissarissen en de externe accountant die de cijfers controleert.

Bankraad

De Bankraad is een gemengd gezelschap van externe stakeholders. Zij zijn afkomstig uit de wetenschap en diverse maatschappelijke organisaties. Zij bespreken het beleid van DNB met de directie.

Meebeslissen in Europa

Veel besluiten worden in Europees verband genomen. DNB heeft daarbij een belangrijke stem.

  • De Raad van Bestuur van de ECB beslist over het monetaire beleid. De president is daar automatisch lid van.
  • De Raad van Toezicht van de ECB bereidt besluiten voor over het bankentoezicht. De directeur Toezicht banken vertegenwoordigt DNB hier.
  • De Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (Single Resolution Board) neemt besluiten over een goede afwikkeling van banken die in de problemen zijn geraakt. De directeur Resolutie maakt daar deel van uit.

Corporate governance code

Goed ondernemingsbestuur – of ‘good corporate governance’ – vinden wij essentieel. Daarom passen wij de Nederlandse corporate governance code toe, ook al is die alleen verplicht voor beursgenoteerde ondernemingen. Wij houden ons eraan voor zover dat kan met ons bijzondere takenpakket. Zie de download hieronder voor het document waarin DNB aangeeft hoe zij aan de Code voldoet.

Meer informatie

Uitgebreidere informatie over onze organisatievorm vindt u in het document ‘DNB organisatievorm en governance’. De regels over onze organisatievorm en ons bestuur staan in de Bankwet 1998, de statuten, het reglement van orde en regelingen die daarop zijn gebaseerd.

Algemene Voorwaarden mei 2024

322KB PDF
Download Algemene Voorwaarden mei 2024

Algemene Voorwaarden, mei 2015

109KB PDF
Download Algemene Voorwaarden, mei 2015

Statuten van de Nederlandsche Bank

233KB PDF
Download Statuten van de Nederlandsche Bank

DNB Reglement van Orde

195KB PDF
Download DNB Reglement van Orde

Bevoegdheidsregeling DNB 2018

255KB PDF
Download Bevoegdheidsregeling DNB 2018

Leden RvC met data benoeming en einde termijn

80KB PDF
Download Leden RvC met data benoeming en einde termijn

Overzicht nevenfuncties leden RvC

140KB PDF
Download Overzicht nevenfuncties leden RvC

Profielschets en functieprofielen RvC DNB

162KB PDF
Download Profielschets en functieprofielen RvC DNB

Leden Bankraad met data benoeming en einde termijn

144KB PDF
Download Leden Bankraad met data benoeming en einde termijn

Naleving van de Corporate Governance Code door DNB

604KB PDF
Download Naleving van de Corporate Governance Code door DNB

Internal Audit Charter 2024

128KB PDF
Download Internal Audit Charter 2024

Eurosystem/ESCB Audit Charter

47KB PDF
Download Eurosystem/ESCB Audit Charter

Beheersregels documentaire informatievoorziening, januari 2019

167KB PDF
Download Beheersregels documentaire informatievoorziening, januari 2019

Protocol betreffende de statuten van het Europees stelsel van centrale banken en van de ECB

84KB PDF
Download Protocol betreffende de statuten van het Europees stelsel van centrale banken en van de ECB