Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DGS-verplichtingen bij bankmutaties

vrouw bij oldtimer

Wanneer een bank fuseert met een andere bank, of bijvoorbeeld een overname of omzetting doet, kan dit consequenties hebben voor de bescherming van rekeninghouders onder het Depositogarantiestelsel (DGS) bij de betrokken banken. In de wetgeving zijn hierover rechten voor depositohouders en verplichtingen voor banken vastgelegd. Deze pagina bevat informatie voor banken in geval van fusies, overnames, omzettingen en soortgelijke operaties.

Banken kunnen (gegarandeerde) deposito’s aantrekken of overdragen. Ook bij fusies of overnames kunnen mutaties plaatsvinden in het depositoboek van een bank. Hiervoor zijn verplichtingen voor banken en rechten voor depositohouders vastgelegd in de Europese DGS-richtlijn, de Nederlandse Wet op het financieel toezicht (Wft) en het Nederlandse Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft (Bbpm).

Rechten en verplichtingen

Een bank is verplicht tijdig het DGS en haar klanten te informeren over een fusie of andere grote operatie. Tegelijkertijd hebben de rekeninghouders het recht om kosteloos en met behoud van alle voordelen hun tegoeden boven het gegarandeerde bedrag van EUR 100.000 op te nemen dan wel over te zetten naar een andere bank, ook al staat dat geld bijvoorbeeld ‘vast’ zoals bij een termijndeposito.

Maatwerk

Elke situatie is uniek en brengt andere uitdagingen met zich mee. Om zeker te stellen dat een bank bij dergelijke operaties aan al haar wettelijke verplichtingen voldoet, is vaak maatwerk nodig. Hierom worden banken sterk aanbevolen om bij dergelijke operaties tijdig contact op te nemen met de DGS-contactpersonen bij DNB. Consumenten kunnen bij vragen over dergelijke situaties contact opnemen met 0800 020 1068 of info@dnb.nl.