Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Met ingang van 1 januari 2006 is een nieuw stelsel van zorgverzekeringen ingevoerd. De Zorgverzekeringswet (Zvw) die op die datum in werking is getreden, is daarvan een belangrijk onderdeel.

De Zvw

De Zvw is een sociale regeling voor geneeskundige zorg voor de gehele bevolking die wordt uitgevoerd door private verzekeraars. Op grond van de Zvw bestaat aanspraak op een basisverzekering die voor iedereen gelijk is.
Zorgverzekeraars moeten aangemelde verzekerden accepteren en zij mogen in de premie niet differentiëren naar persoonlijkheidskenmerken. Een vereveningsregeling zorgt ervoor dat verzekeraars worden gecompenseerd voor een oververtegenwoordiging van slechte risico's (zoals chronisch zieken en ouderen) in hun portefeuille.

Toezicht DNB

In het nieuwe stelsel is DNB verantwoordelijk voor het prudentieel toezicht op alle ziektekostenverzekeraars. Voor ziektekostenverzekeraars geldt een solvabiliteitseis van ongeveer 8% van de gemiddelde bruto schade in de afgelopen drie jaar voor de basisverzekering en een eis van circa 24% voor aanvullende verzekeringen.

Voor het toezicht is het van belang dat met name het verzekeringstechnische risico en het operationele risico (waaronder het reputatierisico) voor zorgverzekeraars afwijkend zijn van dat voor andere verzekeraars.

Ontdek gerelateerde artikelen