Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2011

Beleidsregel

Gepubliceerd: 18 februari 2011

Bekijk eerdere versies in het archief

Paragraaf 4.2 van de Zorgverzekeringswet geeft regels voor het toekennen en vaststellen van de vereveningsbijdrage voor de zorgverzekeraars. Artikel 32 van de Zorgverzekeringswet bepaalt in het eerste lid dat het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) een bijdrage toekent aan een zorgverzekeraar. Deze bijdrage is de vereveningsbijdrage. 

In de jaren na afloop van het vereveningsjaar stelt het CVZ de bijdrage vast, dit is geregeld in artikel 34 van de Zorgverzekeringswet. Het Besluit zorgverzekering legt in hoofdstuk 3 de basis voor de regels voor de risicoverevening. Nadere uitwerking daarvan vindt vervolgens plaats in hoofdstuk 3 van de Regeling zorgverzekering.

De minister werkt in deze regeling gedetailleerd uit hoe de risicoverevening voor het betreffende jaar zal werken. De Regeling zorgverzekering is een algemeen verbindend voorschrift. Het CVZ kan niet van deze regeling afwijken bij de uitvoering van de risicoverevening.

Bij het opstellen van zijn beleidsregels is het CVZ gebonden aan de door de minister opgestelde Regeling zorgverzekering. De beleidsregels van het CVZ zijn uitvoeringsregels. Het CVZ regelt hierin hoe het te werk gaat bij de toekenning en vaststelling van de vereveningsbijdrage. De minister moet de beleidsregels goedkeuren (artikel 32, zevende lid, Zorgverzekeringswet). Het opstellen van de regels voor de risicoverevening is een proces van continue evaluatie.

oortschrijdend inzicht leidt tot een verfijning van het verdeelsysteem. De minister consulteert daarbij alle belanghebbende partijen. Uiteindelijk bepaalt hij welke uitkomsten van onderzoek en overleg vervolgens tot uitdrukking komen in jaarlijkse aanpassing van de regelgeving. Het CVZ stelt naar aanleiding van de gewijzigde Regeling zorgverzekering zijn beleidsregels voor de toepassing jaarlijks opnieuw op.

De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen in het vereveningsmodel 2011 ten opzichte van het model 2010 zijn:

Aanpassing van de normbedragen afslag voor verzekerden die in het buitenland wonen met en zonder E 106 formulier bij de vereveningskenmerken FKG en DKG in het somatische model:

  • Aanpassing van de criteria voor samenloop bij het vereveningskenmerk aard van het inkomen (AvI);
  • In de beleidsregels 2011 is geen artikel meer opgenomen over de compensatiebijdrage voor wanbetalers, aangezien dit nu apart in de Zorgverzekeringswet en lagere regelgeving is geregeld;

In de beleidsregels 2011 zijn de normbedragen voor de deelprestaties van overige prestaties niet meer opgenomen.

De aanpassingen van de normbedragen afslag voor buitenlandse werknemers met en zonder E 106 formulier bij de vereveningskenmerken FKG en DKG in het somatische model, zijn op verschillende plaatsen in de beleidsregels terug te vinden.

  • Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen verzekerden die in het buitenland wonen met een bevestigd E 106 formulier en verzekerden die in het buitenland wonen zonder bevestigd E 106 formulier;
  • Voor het vereveningskenmerk FKG in het somatische model wordt in plaats van het vaste normbedrag EUR 0, nu een normbedrag gehanteerd van 45% van het normbedrag afslag;

Voor het vereveningskenmerk DKG wordt in plaats van het vaste normbedrag EUR 0, nu een normbedrag gehanteerd van 55% van het normbedrag afslag.

Vastgesteld door het College voor zorgverzekeringen in zijn vergadering van 17 januari 2011.

Goedgekeurd door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij brief van 9 februari 2011, kenmerk Z/F-3049323.

Ontdek gerelateerde artikelen