Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op het gedrag van bestuurders en commissarissen van financiële instellingen, op de cultuur, en op de manier waarop instellingen zijn georganiseerd en worden aangestuurd. Dit laatste noemen we governance. Dit doen we omdat één van de lessen uit crises en grote incidenten in de financiële sector is dat governance, gedrag en cultuur van grote invloed kunnen zijn op de soliditeit, het risicoprofiel en de integriteit van de instelling.

Bijsturen voordat risico’s ontstaan

Uit ervaring weten we dat slechte financiële resultaten vaak veroorzaakt worden door risicovol gedrag en soms zelfs niet-integer gedrag. Door toezicht te houden op governance, gedrag en cultuur kunnen we risicovol gedrag eerder herkennen. Hierdoor kunnen we bijsturen voordat risico’s ontstaan of zich openbaren. Zo verminderen en voorkomen we problemen in de toekomst. We schrijven niet één soort governance, één soort gedrag en één bepaalde cultuur voor. Elke financiële instelling is anders, dus ook de governance, het gedrag en de cultuur verschillen per instelling.

Waar kijken we naar bij gedrag en cultuur?

Bij het toezicht op gedrag en cultuur kijken we naar besluitvorming, leiderschap en communicatie. Draagt de manier waarop dit plaatsvindt bij aan de doelen van de instelling en zorgen ze niet voor onnodige risico’s? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, onderzoeken we de groepsdynamiek, gedragspatronen en mindset. Groepsdynamiek geeft aan hoe mensen in een groep met elkaar omgaan. Kan iedereen voldoende aan het woord komen? En beseft iedereen hoe zijn of haar eigen gedrag het functioneren van de hele groep kan beïnvloeden? Mindset bestaat uit diepgewortelde overtuigingen en waarden. Dit zijn vaak vanzelfsprekendheden.

Wat is governance?

Naast gedrag en cultuur houden we ook toezicht op governance. De aansturing en inrichting van financiële instellingen hebben invloed op gedrag. Maar ook het omgekeerde geldt: het gedrag van bestuurders en commissarissen is van invloed op de organisatie-inrichting van een instelling. Governance gaat over:

  • De juridische structuur: dit is bijvoorbeeld nv, bv, stichting of coöperatie
  • De organisatorische structuur: deze structuur staat in het organogram (organisatieschema)
  • De corporate governance: dit is de taak- en rolverdeling tussen de raad van bestuur, de raad van commissarissen en de aandeelhouders
  • De samenwerking tussen interne functies: denk aan de samenwerking tussen de commerciële tak en de interne controle zoals risicomanagement, compliance en interne audit
  • Alle interne processen, procedures en het beleid
  • De aansturing van de organisatie door bestuurders en managers

Het doel van governance is ervoor zorgen dat bestuurders en commissarissen een instelling integer en beheerst kunnen aansturen. Zorgvuldig de belangen afwegen van alle stakeholders bij het nemen van besluiten en aan wetten en regels voldoen, staan hierbij centraal.

Documenten en links