Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Begroting en verantwoording

De Nederlandsche Bank (DNB) stelt ieder jaar een begroting op. De begroting geeft een overzicht van onze prioriteiten, beoogde resultaten en kostenontwikkeling van DNB voor het komende jaar.

Begroting

De begroting bestaat uit twee delen: een begroting voor de monetaire taken, zoals het uitvoeren van het monetaire beleid en goed werkend betalingsverkeer. En een begroting voor de taken die DNB heeft als toezichthouder op financiële instellingen, resolutie-autoriteit en uitvoerder van het Nederlandse Depositogarantie. Dat laatste wordt de ZBO-begroting genoemd, omdat DNB deze taken uitvoert als zelfstandig bestuursorgaan.

Goedkeuring

De Raad van Commissarissen keurt de totale begroting van DNB goed. De ZBO-begroting wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan het ministerie van Financiën en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voorafgaand hieraan bespreekt DNB de concept ZBO-begroting met vertegenwoordigers van de instellingen die onder toezicht staan. Daarvoor worden speciale panelbijeenkomsten georganiseerd. DNB maakt het verslag van die panelbijeenkomsten openbaar.

Verantwoording

Uiteraard legt DNB ieder jaar ook verantwoording af over de realisatie van de begroting van het afgelopen jaar. DNB stelt daartoe een jaarverslag op dat ingaat op al haar taken. Daarnaast brengt DNB ook een ZBO-verantwoording uit, die enkel gaat over de taken die zij als ZBO uitvoert. Deze ZBO-verantwoording wordt apart gepubliceerd.

Bekijk hier onze jaarverslagen

De afgelopen jaren publiceerden we van ons jaarverslag ook een beknopte online versie voor een wat algemener publiek. Deze versies vindt u hier:

Declaraties

Elk jaar maakt DNB de rekeningen, bonnen en declaraties van de directieleden openbaar. Alleen de kosten die samenhangen met de functie worden openbaar gemaakt.

In de faciliteiten en declaratieregeling directie DNB wordt beschreven welke kosten uit hoofde van de functie bij DNB gedeclareerd mogen worden.

Bijvoorbeeld:
- Binnen- en buitenlandse reis- en verblijfkosten;
- Conferenties en congressen;
- Contributies en vakliteratuur.

Niet alle kosten worden openbaar gemaakt
- Bedrijfsvoeringskosten: kosten van zaken waar alle andere werknemers ook over beschikken (bijvoorbeeld werkkamer en computer op de werkplek of kantoorbenodigdheden);
- Giften/contributies uit of op naam van de vennootschap;
- Opleidings- en cursuskosten;
- Uitgaven die directieleden betalen uit hun vaste onkostenvergoeding of privéuitgaven die zij zelf betalen;
- Beveiligingskosten (om de veiligheid van directieleden te beschermen).
Hieronder vallen ook de kosten voor dienstvervoer.

Waar van toepassing is informatie weggelakt. Daarbij gaat het om:
- Privégegevens.
- De aard van de bijeenkomst, indien het in het kader van stelsel- en toezichtstaken noodzakelijk is.

In onderstaand overzicht staan de begrotingen, verantwoording en declaraties van de afgelopen vijf jaar. In onze footer staat een link naar het archief voor oudere documenten.

DNB-begroting

ZBO-begroting

Begroting Monetaire Zaken

ZBO-verantwoording

Staat van Toezicht

Huishoudelijk Reglement Adviserend Panel DNB

Declaratiebeleid