Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Beleidsregels 2008 oplegging bestuurlijke boete bij niet tijdige aanmelding zorgverzekering

Beleidsregel

Gepubliceerd: 12 augustus 2020

Bekijk eerdere versies in het archief

Op grond van de Zorgverzekeringswet is degene die ingevolge de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de daarop gebaseerde regelgeving van rechtswege verzekerd is, verplicht om zich krachtens een zorgverzekering te verzekeren of te laten verzekeren. Wanneer een verzekeringsplichtige dat niet binnen vier maanden na het ontstaan van de verzekeringsplicht doet of wanneer een verzekeringsplichtige niet met ingang van de dag na die waarop een zorgverzekering is geëindigd op grond van een andere zorgverzekering verzekerd is, legt het College voor zorgverzekeringen (CVZ) de overtreder een bestuurlijke boete op. De procedure die moet worden gevolgd bij de voorbereiding, oplegging en uitvoering van de boete is in de Zorgverzekeringswet geregeld.

Op twee onderdelen geeft de Zorgverzekeringswet het CVZ een zekere beleidsvrijheid:

  • indien het niet tijdig ingaan van de zorgverzekering de verzekeringsplichtige of aanmeldingsplichtige of diens wettelijk vertegenwoordiger niet kan worden verweten, legt het CVZ geen boete op; en
  • de hoogte van de boete kan worden verminderd, indien de overtreder aannemelijk maakt dat de boete wegens bijzondere omstandigheden voor hem te hoog is.

De onderhavige beleidsregels geven aan hoe het CVZ aan de beoordeling van deze criteria invulling geeft c.q. hoe het de betreffende bepalingen in de praktijk uitlegt. Daarmee is zijn beleid kenbaar voor belanghebbenden.

Thans is artikel I lid 3 sub a van de Beleidsregel 2007 oplegging bestuurlijke boete bij niet tijdige aanmelding zorgverzekering van 22 oktober 2007 aangepast. Het betreft de niet verwijtbaarheid als bedoeld in artikel 106 Zvw. Met het oog op artikel 108 Zvw zijn aanvullende criteria opgesteld ter bepaling van de draagkracht van de verzekerde. Artikel II lid 2 van de Beleidsregel 2007 is gewijzigd. Tot slot zijn de normbedragen in de bijlagen behorende bij de Beleidsregel geactualiseerd. Voor het overige is de inhoud van de beleidsregels vrijwel ongewijzigd gebleven.

Ontdek gerelateerde artikelen