Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Rapportagekader pensioenfondsen ('Staten')

Factsheet

Gepubliceerd: 13 december 2010

Bekijk eerdere versies in het archief

Pensioenfondsen zijn verplicht om informatie te verstrekken aan DNB. Dit gebeurt onder andere door middel van het indienen van staten: elektronische formulieren die periodiek naar DNB worden gezonden. De inhoud van de formulieren, de aanwijzingen voor het invullen daarvan en de overige voorschriften die relevant zijn voor het rapportageproces vormen tezamen het rapportagekader voor pensioenfondsen.

Wettelijk kader

De verplichting voor pensioenfondsen tot het indienen van staten is vastgelegd in artikel 147 Pensioenwet en is nader uitgewerkt in artikel 30 en volgende van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen. De in artikel 147 Pensioenwet genoemde staten zijn onder te verdelen in jaar-, kwartaal- en maandstaten. In de Regeling verslagstaten pensioenfondsen 2015 zijn de regels met betrekking tot indieningstermijn en –frequentie vastgelegd. De bijlage bij deze regeling legt de modellen van de staten en de daarbij behorende aanwijzingen vast.

Voor beroepspensioenfondsen geldt dat de verplichting tot het indienen van staten is vastgelegd in artikel 142 Wet verplichte beroepspensioenregeling.

Modellen en aanwijzingen voor de staten

De rapportageformulieren (staten) zijn elektronisch te benaderen via het rapportageplatform e-Line DNB. Het is in e-Line niet mogelijk om 'lege' formulieren af te drukken. De modellen zijn wel beschikbaar in de vorm van een Excel-bestand. De bestanden voor jaar-, kwartaal- en maandstaten zijn te downloaden van deze site.

Bij de formulieren hoort een toelichting: de Aanwijzingen Jaar-, Kwartaal- en Maandstaten. In deze Aanwijzingen worden nadere voorschriften gegeven voor het invullen van de verschillende staten.

Ten behoeve van pensioenfondsen die gebruik maken van buitenlandse vermogensbeheerders is een deel van de informatie ook in het Engels beschikbaar. Dit betreft de staten en aanwijzingen die betrekking hebben op de beleggingen en solvabiliteitspositie van het pensioenfonds. De vertaalde staten en aanwijzingen zijn te downloaden van deze site (hiervoor dient de taalkeuze op Engels gezet te worden).

Welke staten moet een fonds indienen?

Alle pensioenfondsen zijn verplicht staten in te dienen, maar de relevante set van staten kan per fonds verschillen. Daarnaast geldt dat sommige kwartaalstaten alleen in een specifiek kwartaal van toepassing zijn. In de internetapplicatie e-Line DNB is voor elk fonds zichtbaar welke set van formulieren van toepassing is in een bepaalde rapportageperiode. Het is ook beschreven in de Aanwijzingen.

Fondsen in liquidatie kunnen soms ontheffing krijgen voor het indienen van staten. De voorwaarden hiervoor zijn door DNB beschreven in de Beleidsregel ontheffingen verslagstaten Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling 2015.

Indieningswijze

De staten moeten elektronisch worden ingediend met behulp van het internetapplicatie e-Line DNB. Bij de jaarstaten moet bovendien een drietal staten (bestuursverklaring, accountantsverklaring en actuarieel verslag) schriftelijk en ondertekend worden ingediend. Dit hangt samen met het voorschrift dat bepaalde staten gewaarmerkt moeten worden.

Indieningstermijnen

De indieningstermijn van staten is geregeld in de Regeling verslagstaten pensioenfondsen 2015. De jaarstaten moeten uiterlijk op 30 juni volgend op het kalenderjaar waarop de staten betrekking hebben in bezit van DNB zijn. Deze termijn geldt zowel voor de elektronische indiening als voor de schriftelijke toezending van de waarmerkingsstaten.

Veelal geldt dat de kwartaalstaten uiterlijk 30 werkdagen na afloop van een kwartaal in bezit van DNB moeten zijn. Afwijkende indieningstermijnen gelden voor:

  • het herstelplan,
  • de staat met kenmerken van uitgevoerde pensioenregelingen, informatie over toeslagverlening en informatie over vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten: elk eerste kalenderkwartaal en, voor zover dit een ander kwartaal betreft, elk kalenderkwartaal waarin een bestuursbesluit tot wijziging van één of meer pensioenregelingen is genomen;
  • informatie over de haalbaarheidstoets: elk eerste kalenderkwartaal.

Maandstaten moeten uiterlijk tien werkdagen na afloop van de toepasselijke kalendermaand in het bezit van DNB zijn.

Uitstel wordt uitsluitend in uitzonderlijke situaties verleend. De voorwaarden voor uitstel, en de wijze waarop uitstel moet worden aangevraagd, zijn door DNB beschreven in de Beleidsregel ontheffingen verslagstaten Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling 2015.

Meer informatie / contactpersoon

Heeft u na lezing van de Aanwijzingen Jaar-, Kwartaal- en Maandstaten nog vragen dan kunt u gebruik maken van de helpdesk. Deze is bereikbaar via het e-mailadres rapportages_pensioenfondsen@dnb.nl of telefonisch via 020-524 6260.
Informatie over het gebruik van de rapportagetool e-line DNB kunt u vinden op de website van e-line DNB. Hier vindt u desgewenst ook de specificaties van importbestanden. E-Line DNB heeft een eigen helpdesk, u kunt hier terecht voor vragen over het rapportagesysteem. De helpdesk van e-line is bereikbaar via e-mailadres e-line@dnb.nl 

Ontdek gerelateerde artikelen