Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Gewogen stemverhoudingen in het bestuur van een pensioenfonds

Q&A

Gepubliceerd: 03 maart 2016

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Mag een pensioenfonds gewogen stemverhoudingen hanteren in het bestuur?

Antwoord:

In principe mag een pensioenfonds geen gewogen stemverhoudingen hanteren. De Pensioenwet kent bij de samenstelling van paritair samengestelde organen veel gewicht toe aan het in balans brengen van de onderlinge verhoudingen tussen vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden (vertegenwoordigers van belanghebbenden). Gewogen stemverhoudingen kunnen afbreuk doen aan de evenwichtige belangenafweging en kunnen gevolgen hebben voor de dynamiek in het bestuur, tijdsbeslag en geschiktheid van de bestuurders. In omstandigheden kunnen gewogen stemverhoudingen echter gerechtvaardigd zijn. Dan mogen gewogen stemverhoudingen alleen als zij de wettelijk voorgeschreven paritaire samenstelling weerspiegelen. Hierbij dient het pensioenfonds in de stemverhoudingen de wettelijk vastgestelde paritaire zetelverhouding te volgen.

Toelichting

De Pensioenwet kent, voor zover sprake is van paritaire vertegenwoordiging in organen, een wettelijke verdeling van zetels over de geledingen in deze organen. Zie hiervoor de artikelen 100 en 102 Pensioenwet.

Het doel van de paritaire verhoudingen in het bestuur is dat niet één van de geledingen (de vertegenwoordigers van de werkgevers, werknemers of pensioengerechtigden) een doorslaggevende stem heeft in de besluitvorming. Daarbij heeft de wetgever gekozen voor een vast omschreven samenstelling en onderlinge verhouding van de paritaire vertegenwoordigers in de organen. Gewogen stemverhoudingen kunnen afbreuk doen aan de evenwichtige afweging van alle bij het pensioenfonds betrokken belangen, bijvoorbeeld wanneer de belanghebbenden zich bij afwijkende verhoudingen van de paritaire verhoudingen die de wet voorschrijft niet op een evenwichtige wijze vertegenwoordigd voelen. Als een bestuurder meer dan één zetel vertegenwoordigt met zijn stemrecht, roept dit bovendien vragen op ten aanzien van tijdsbeslag en geschiktheid. Dat wil zeggen: hoe kan een bestuurder de kennis, kunde en tijdsbeslag van meerdere bestuurders vertegenwoordigen? Ook kunnen de gewogen stemverhoudingen afbreuk doen aan de dynamiek in het bestuur, omdat de invloed die uitgeoefend wordt niet alleen afhankelijk is van het stemrecht, maar ook van de getalsmatige verhoudingen. Om deze redenen kan het toepassen van gewogen stemverhoudingen afbreuk doen aan de door de wet beoogde versteviging van de governance. In omstandigheden kunnen gewogen stemverhoudingen echter gerechtvaardigd zijn. Dan mogen gewogen stemverhoudingen alleen als zij de wettelijk voorgeschreven paritaire samenstelling weerspiegelen. Dat betekent dat het pensioenfonds in de stemverhoudingen de vastgestelde paritaire zetelverhouding volgt

Ontdek gerelateerde artikelen