Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Toetsing geschiktheid en betrouwbaarheid van sleutelfunctiehouders

Q&A

Gepubliceerd: 18 december 2018

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Wanneer toetst DNB de geschiktheid en betrouwbaarheid van sleutelfunctiehouders bij pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen?

Antwoord:

Dat is afhankelijk van wie tot sleutelfunctiehouder wordt benoemd:

  • Als het gaat om een nieuwe bestuurder van een pensioenfonds of een premiepensioeninstelling (ppi) die ook een sleutelfunctiehouderschap op zich neemt, is een aanvangstoets op geschiktheid en betrouwbaarheid door De Nederlandsche Bank (DNB) vereist.
  • Als er sprake is van een functieverandering omdat een zittend bestuurder van een pensioenfonds of ppi een sleutelfunctiehouderschap aanneemt, is een aanvangstoets op geschiktheid door DNB vereist. Zie toelichting hieronder.
  • Voor overige personen die een sleutelfunctiehouderschap aannemen, is geen aanvangstoets op geschiktheid door DNB vereist. DNB kan wel de geschiktheid van deze personen toetsen als DNB daartoe aanleiding ziet.
  • Voor de toetsing van betrouwbaarheid geldt dat DNB alle sleutelfunctiehouders toetst voorafgaand aan benoeming.

Toelichting

Wettelijk kader

Sleutelfunctiehouders van pensioenfondsen en ppi’s moeten geschikt en betrouwbaar zijn. Dat staat in artikel 106, leden 3 en 4, Pensioenwet (Pw), en artikel 110c, leden 3 en 4 Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) voor pensioenfondsen, en artikel 17aa en artikel 26.01 Besluit prudentiële regels Wet op het financieel toezicht (Wft) voor ppi’s.

DNB toetst, op grond van artikel 30, lid 2 Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling of op grond van artikel 17aa of artikel 26.01 Besluit prudentiële regels Wft, sleutelfunctiehouders en sleutelfunctievervullers op geschiktheid als DNB daartoe aanleiding ziet.

Functieverandering

Als een zittend bestuurder van een pensioenfonds of ppi tot sleutelfunctiehouder wordt benoemd, zal in de regel sprake zijn van een functieverandering van een beleidsbepaler conform artikel 1.5 van de Beleidsregel geschiktheid 2012. In die situaties is een nieuwe aanvangstoets op geschiktheid door DNB vereist op grond van artikel 106, leden 1, 5 en 6, Pw (110c, leden 1, 5 en 6 Wvb) c.q. artikel 3:8 Wft. Zie hiervoor ook de Q&A Nieuwe aanvangstoets geschiktheid voor zittend bestuurder die sleutelfunctiehouder wordt.

Een aanvangstoets kan achterwege blijven als een zittend bestuurder van een pensioenfonds of ppi voorafgaand aan de implementatie van de Europese pensioenrichtlijn aantoonbaar al de taken, rollen en verantwoordelijkheden van een sleutelfunctiehouder vervult. In dit geval is geen sprake van een functieverandering en volstaat een gemotiveerde melding van de benoeming bij het Experticecentrum Toetsingen van DNB via toetsing.pensioenen@dnb.nl. Zie ook de Q&A Geen nieuwe aanvangstoets geschiktheid voor bestuurder die de facto al sleutelfunctiehouderschap vervult voor een nadere toelichting en de wijze waarop dit aan DNB kan worden gemeld.

In geval van twijfel kunt u zich richten tot het Experticecentrum Toetsingen via toetsing.pensioenen@dnb.nl.

Betrouwbaarheid sleutelfunctiehouders

Voor de toetsing van betrouwbaarheid geldt dat DNB (alle) sleutelfunctiehouders toetst voorafgaand aan benoeming. Als een sleutelfunctiehouder al eerder door DNB op betrouwbaarheid is getoetst als bedoeld in artikel 106 Pw, dient dit op het digitale aanvraagformulier te worden vermeld. Eveneens dienen eventuele ante-cedenten die plaats hebben gevonden sinds de eerder uitgevoerde betrouwbaarheidstoets bij DNB te worden gemeld. Als bijlage bij het betrouwbaarheidsformulier vraagt DNB om een kopie van het legitimatiebewijs en het curriculum vitae van de kandidaat.

Sleutelfunctievervullers

Ten slotte geldt voor personen die werkzaamheden voor de sleutelfuncties verrichten – de sleutelfunctievervullers – het uitgangspunt dat pensioenfondsen en ppi’s zelf de geschiktheid en betrouwbaarheid borgen. Zij hoeven niet te worden aangemeld bij DNB. DNB kan deze personen toetsen op geschiktheid en betrouwbaarheid als DNB daartoe aanleiding ziet.

Aanvraag toetsing bij DNB

Om een toetsing geschiktheid en/of betrouwbaarheid aan te vragen, gebruikt u één van de onderstaande formulieren onder de dienst Toezicht aanvragen:

  • Voor nieuwe bestuurders die ook de sleutelfunctie gaan vervullen, gebruikt u voor het aanvragen van de geschiktheidstoets en de betrouwbaarheidstoets het Aanvraagformulier Aanvangstoetsing.
  • Voor zittende bestuurders die de sleutelfunctie gaan vervullen, gebruikt u voor het aanvragen van de geschiktheidstoets het Aanvraagformulier Functieverandering.
  • Voor overige personen die de sleutelfunctie gaan vervullen en die nog niet eerder door DNB op betrouwbaarheid zijn getoetst, gebruikt u voor het aanvragen van de betrouwbaarheidstoets het Aanvraagformulier Aanvangs-toetsing. Bij de sectie ‘Aanleiding aanvraag’ kiest u dan voor ‘Overige toetsingen waarbij alleen op betrouwbaarheid wordt getoetst’. Via deze weg meldt u ook nagekomen antecedenten voor sleutelfunctiehouders die al eerder door DNB op betrouwbaarheid zijn getoetst.

Moment van benoeming

  • Als voor een nieuwe of zittend bestuurder van een pensioenfonds of ppi vanwege het aannemen van een sleutelfunctiehouderschap een aanvangstoets door DNB wordt verricht, wordt deze persoon pas benoemd nadat DNB heeft ingestemd met de voorgenomen benoeming tot sleutelfunctiehouder.
  • Overige personen worden pas door het pensioenfonds of de ppi tot sleutelfunctiehouder benoemd nadat DNB heeft geoordeeld dat de betrouwbaarheid van deze personen buiten twijfel staat.

Q&A’s en Factsheets Implementatie EU Richtlijn (EU 2016/2341)