Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Mogelijkheden voor bezwaar en beroep

Factsheet

Gepubliceerd: 15 mei 2018

Bekijk eerdere versies in het archief

De Nederlandsche Bank (DNB) kan op basis van het onderzoek en het toetsingsgesprek tot de conclusie komen dat de kandidaat niet geschikt is of dat de betrouwbaarheid niet buiten twijfel staat. Als DNB het voornemen heeft om een negatief besluit te nemen, wordt de kandidaat van dit voornemen schriftelijk op de hoogte gesteld en maakt DNB een belafspraak om een nadere toelichting te geven.

DNB adviseert de kandidaat en de instelling om vooraf afspraken te maken over wat ze gaan doen wanneer deze situatie zich voordoet. Er zijn twee mogelijkheden.

  • De instelling kan besluiten om de kandidaat terug te trekken. Op dat moment eindigt de aanvraag. DNB geeft in dat geval geen voornemen tot besluit af. Op basis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bestaat dan geen mogelijkheid tot bezwaar en beroep. Wel kan op verzoek van de kandidaat een terugkoppelingsgesprek plaatsvinden, waarin DNB een toelichting geeft op haar bevindingen.
  • De instelling kan – in overleg met de kandidaat – kiezen om de aanvraag voort te zetten. DNB stuurt dan de instelling en de kandidaat een voornemen tot een negatief besluit, inclusief onderbouwing. Vervolgens kan een zienswijze worden ingediend.

Zienswijze

Een zienswijze is een mondelinge of schriftelijke reactie op het voornemen tot besluit. Zowel de instelling als de kandidaat kan een zienswijze geven. DNB betrekt de aangevoerde argumenten bij het nemen van het definitieve besluit. Het besluit wordt opgesteld door de betrokkenen die ook de toetsing hebben uitgevoerd. Indien dit besluit nog steeds negatief is, bestaat achtereenvolgens de mogelijkheid om bezwaar in te dienen en vervolgens in (hoger) beroep te gaan.

Bezwaar

Een bezwaarprocedure is een vertrouwelijke (niet-openbare) procedure binnen DNB. Het bezwaar wordt behandeld door medewerkers vanuit een andere divisie van DNB dan de medewerkers die bij de totstandkoming van het besluit zijn betrokken. Het bezwaar wordt behandeld met inachtneming van de vereisten van de Awb. In bezwaar stelt DNB opnieuw een besluit vast.

(Hoger) beroep

Als het negatief besluit in bezwaar gehandhaafd blijft, dan kunnen de kandidaat en de instelling in beroep gaan bij de rechtbank. Vervolgens is ook nog hoger beroep mogelijk bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. In beginsel is (hoger) beroep een openbare procedure. De kandidaat wordt geadviseerd om zich in bovenstaand traject te laten ondersteunen door een belangenbehartiger.