Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Aanvangstoetsing - beoordeling van betrouwbaarheid

Factsheet

Gepubliceerd: 24 februari 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

De Nederlandsche Bank (DNB) stelt vast of de betrouwbaarheid van een kandidaat buiten twijfel staat. Het gaat daarbij om de beoordeling of er geen sprake is van voornemens, handelingen en antecedenten van de bestuurder of commissaris die het vervullen van de functie in de weg staan. DNB kijkt hierbij vooral naar antecedenten.

Een beoordeling van betrouwbaarheid is in beginsel eenmalig. Een kandidaat die al eerder een positief besluit heeft ontvangen, hoeft niet opnieuw te worden getoetst. Het besluit blijft gelden, tenzij een verandering in relevante feiten of omstandigheden een aanleiding geeft om de betrouwbaarheid opnieuw te bezien.

Een beoordeling van betrouwbaarheid heeft betrekking op de kandidaat. Dit betekent dat een beoordeling van betrouwbaarheid – in tegenstelling tot een beoordeling van geschiktheid – niet afhankelijk is van de omstandigheden. Bijvoorbeeld de samenstelling van het bestuur, het soort onderneming waarop de voorgenomen benoeming betrekking heeft, of de specifieke functie die de kandidaat gaat vervullen.

Beoordeling

De beoordeling van betrouwbaarheid vindt plaats op basis van informatie die de onderneming aanlevert en een vooronderzoek door DNB.

De criteria voor een beoordeling zijn nader uitgewerkt in het Besluit prudentiële regels Wft (voor financiële ondernemingen), het besluit toezicht trustkantoren 2018 (voor trustkantoren) en het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 (voor aanbieders van cryptodienstverlening). Voor bestuurders, intern toezichthouders en leden van het belanghebbendenorgaan van (beroeps)pensioenfondsen zijn het Besluit uitvoering Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling van toepassing.

De beoordeling van betrouwbaarheid heeft onder andere betrekking op eigenschappen als waarheidlievendheid, verantwoordelijkheidszin, wetsgetrouwheid, openheid, oprechtheid, prudentie, punctualiteit, onkreukbaarheid, discretie en rechtschapenheid.

Wijzigingen melden

Betrouwbaarheid is een doorlopende eis. Als zich na de toetsing wijzigingen voordoen, is de betrokken bestuurder of commissaris en de onderneming zelf verantwoordelijk en verplicht om dit aan DNB te melden. DNB maakt dan een afweging of dit een aanleiding is om een eerder besluit te heroverwegen (hertoetsing). Worden relevante feiten niet onmiddellijk gemeld? Dit kan op zichzelf als antecedent worden aangemerkt en dat kan zwaar wegen bij de beoordeling van betrouwbaarheid.