Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Aanvangstoetsing – beoordeling van reputatie

Factsheet

Gepubliceerd: 04 april 2019

Bekijk eerdere versies in het archief

Bij een beoordeling van reputatie stelt De Nederlandsche Bank (DNB) vast of de natuurlijk te toetsen persoon betrouwbaar en vakbekwaam is.

Een beoordeling van reputatie vindt plaats bij een verwerving of vergroting van een gekwalificeerde deelneming in een financiële onderneming waarvoor een verplichting tot het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar (vvgb) geldt. De dagelijks beleidsbepalers van de rechtspersoon die de vvgb aanvraagt, worden door DNB op reputatie getoetst.

Vanaf 1 juli 2023 is - krachtens de Wijzigingswet financiële markten 2022 - sprake van een doorlopend reputatievereiste voor vvgb-houders. Dit betekent dat vanaf 1 juli 2023 ook na vvgb-verlening een reputatietoets plaatsvindt. Bij een wijziging van een beleidsbepaler bij een houder van een gekwalificeerde deelneming wordt vanaf 1 juli 2023 (niet meer alleen de betrouwbaarheid maar) de reputatie (betrouwbaarheid ook vakbekwaamheid) beoordeeld.

Beoordeling

Een beoordeling van reputatie vindt plaats op basis van informatie die de natuurlijk te toetsen persoon aanlevert en een beoordeling door DNB. Bij de beoordeling van reputatie gaat het niet alleen om de betrouwbaarheid maar ook om de vakbekwaamheid. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen bestuursbekwaamheid en technische bekwaamheid.

Vakbekwaamheid

Bestuursbekwaamheid wordt in hoge mate bepaald door ervaring met het verwerven en besturen van deelnemingen, en de mate van zorgvuldigheid bij de uitvoering hiervan. Technische bekwaamheid uit zich vooral in ervaring met het aansturen van een financiële onderneming als meerderheidsaandeelhouder of als persoon die effectief leiding geeft aan een financiële onderneming. Ook hierbij moet ervaring blijk geven van de nodige zorgvuldigheid.

Anders dan bij betrouwbaarheid zal bij de beoordeling van de vakbekwaamheid rekening worden gehouden met de mate van invloed van de aanvrager van de vvgb in de financiële onderneming.

Europese bepalingen

De beoordeling van de reputatie is gebaseerd op Europese bepalingen die een harmonisatie van de beoordeling van verwervingen en vergrotingen van gekwalificeerde deelnemingen in de financiële sector beogen.