Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Faillissement

Factsheet

Gepubliceerd: 07 oktober 2019

Bekijk eerdere versies in het archief

Evenals andere ondernemingen, kunnen kredietinstellingen en verzekeraars failliet gaan. DNB kan het faillissement van een kredietinstelling of verzekeraar aanvragen. Het is de meest ingrijpende maatregel die DNB kan treffen.

Faillissementsaanvraag

Evenals andere ondernemingen kunnen kredietinstellingen en verzekeraars failliet gaan. DNB kan de rechtbank Amsterdam verzoeken om het faillissement ten aanzien van een kredietinstelling of verzekeraar uit te spreken indien deze faalt of waarschijnlijk zal falen en het redelijkerwijs niet te verwachten is dat alternatieve maatregelen het falen zullen voorkomen.

Een kredietinstelling die een door de ECB of DNB verleende vergunning heeft, kan aangifte doen van haar eigen faillissement. In dat geval stelt de rechtbank de ECB of DNB, al naar gelang de bevoegdheidsverdeling, in staat te worden gehoord alvorens te beslissen op de aangifte.

Gevolgen van faillissement

Het doel van faillissement is het te gelde maken van het vermogen van de failliete onderneming ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers. De door de rechtbank benoemde curator wordt belast met het beheer en de verdeling van de boedel.
Als een kredietinstelling of verzekeraar in staat van faillissement raakt, trekt DNB de vergunning in. DNB informeert de Minister van Financiën en de toezichthouders van de EER-lidstaten over het faillissement. Verder heeft het faillissement van een kredietinstelling tot gevolg dat DNB besluit tot toepassing van het depositogarantie- en beleggerscompensatiestelsel.

Internationale aspecten

Een kredietinstelling of verzekeraar die in aan andere lidstaat is gevestigd, kan niet in Nederland in staat van faillissement worden verklaard. Tegelijk geldt dat een faillissement dat in een andere lidstaat is uitgesproken, steeds in Nederland wordt erkend. Op een aantal uitzonderingen na wordt zo’n elders in de EER uitgesproken faillissement beheerst door het recht van de lidstaat waar het faillissement is uitgesproken. Voor wat betreft de internationale aspecten is overigens, vanwege het ontbreken van een Europeesrechtelijk kader, op natura-uitvaartverzekeraars een afwijkend regime van toepassing.

Ontdek gerelateerde artikelen