Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Benoeming curator

Factsheet

Gepubliceerd: 01 januari 2007

Bekijk eerdere versies in het archief

DNB heeft verschillende instrumenten tot haar beschikking om de Pensioenwet (Pw) te handhaven. Eén van die instrumenten is het benoemen van een curator.

DNB en de AFM houden toezicht op de naleving van de Pensioenwet (en de uit de Pw voortvloeiende regels). Om effectief toezicht te kunnen houden, heeft DNB een aantal instrumenten tot haar beschikking. Zo heeft DNB de bevoegdheid om inlichtingen in te winnen, om een aanwijzing te geven en om een curator te benoemen.

Bij wie kan een curator worden benoemd?

Een curator kan worden benoemd bij alle of bepaalde organen of vertegenwoordigers van een pensioenfonds.

Wanneer kan een curator worden benoemd?

DNB kan een curator benoemen als de Pw wordt overtreden. Het besluit tot het benoemen van een curator mag DNB pas nemen:

  • nadat door het pensioenfonds niet, of niet volledig binnen de gestelde termijn, gevolg is gegeven aan een aanwijzing of
  • als de overtreding de adequate functionering van het pensioenfonds ernstig in gevaar brengt, of
  • als de overtreding de belangen van werknemers (deelnemers) en gepensioneerden ernstig in gevaar brengt

Daarnaast kan DNB een curator benoemen als DNB van mening is dat het eigen vermogen, de solvabiliteit of de liquiditeit van het pensioenfonds in gevaar kan komen. Er is dan nog geen sprake van een overtreding van de Pw.

Het benoemingsbesluit moet een beschrijving bevatten van de belangen waardoor de curator zich moet laten leiden.

Een curator kan maximaal voor een termijn van twee jaar benoemd worden. Deze termijn kan telkens met één jaar verlengd worden.

Gevolgen

Het besluit tot benoeming wordt aan het pensioenfonds bekend gemaakt. Vanaf deze bekendmaking mogen de onder curatele gestelde organen of vertegenwoordigers van het pensioenfonds hun bevoegdheden slechts uitoefenen na goedkeuring van de curator. Daarbij moeten de opdrachten van de curator ook in acht worden genomen. Verricht een persoon die deel uitmaakt van het betreffende orgaan toch handelingen zonder de vereiste goedkeuring van de curator? Dan is hij in beginsel hoofdelijk aansprakelijk voor de eventuele schade die voortvloeit uit die handelingen.

De curatele is in beginsel een intern werkende maatregel die rechtshandelingen met derden niet aantast. In het geval echter dat een wederpartij weet of behoort te weten dat er een curator is benoemd en deze wederpartij sluit desondanks zonder goedkeuring van de curator een overeenkomst, dan is deze overeenkomst vernietigbaar.

Kosten

Op grond van artikel 172 lid 7Pw komt de bezoldiging van de curator ten laste van het betrokken pensioenfonds, de werkgever of DNB.

Ontdek gerelateerde artikelen