Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Besluit bestuurlijke boetes financiële sector

Wet- en regelgeving

Gepubliceerd: 12 februari 2019

Bekijk eerdere versies in het archief

Het besluit bestuurlijke boetes financiële sector (Bbbfs) bevat algemene regels voor het vaststellen van de hoogte van een bestuurlijke boete die op grond van de Wft of andere financiële toezichtwet wordt opgelegd.

De overtredingen zijn verdeeld in drie boetecategorieën. In het Bbbfs is opgenomen in welke boetecategorie een overtreding valt. Aan elke boetecategorie is een basis-, minimum- en maximumbedrag gekoppeld.

Voor boetecategorie 1 geldt een basisbedrag van EUR 10.000,-, een minimumbedrag van EUR 0,- en een maximumbedrag van EUR 10.000,-. Voor deze boetecategorie geldt een vaste systematiek. Dit houdt in dat een vast boetebedrag van EUR 10.000,- wordt gehanteerd waarbij geen rekening wordt gehouden met boeteverhogende of boeteverlagende omstandigheden. Wel wordt rekening gehouden met recidive, draagkracht van de overtreder en het algemene evenredigheidsbeginsel van de Algemene wet bestuursrecht. Hier gaat het om hoofdzakelijk relatief lichte, vaak veel voorkomende overtredingen.

Voor boetecategorie 2 en 3 geldt een flexibele systematiek. Het basisbedrag bedraagt EUR 500.000,- respectievelijk EUR 2.000.000,-, het minimumbedrag EUR 0,- en het maximumbedrag EUR 1.000.000,- respectievelijk EUR 4.000.000,- In verschillende financiële wetten (zoals de Wft, Wwft en Wtt 2018) zijn afwijkende, hogere basis- en maximumbedragen opgenomen voor boetecategorie 3. Bij het vaststellen van de hoogte van een bestuurlijke boete wordt het basisbedrag tot uitgangspunt genomen. Dit bedrag kan vervolgens worden aangepast gelet op onder meer ernst en duur van de overtreding, mate van verwijtbaarheid van de overtreder, recidive, draagkracht van de overtreder en overige bijzondere omstandigheden.

Voor de pensioenwetgeving geldt aanvullende specifieke regelgeving.