Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Duurzaamheid

Duurzame financiering is volop in ontwikkeling. Meer onderzoek en samenwerking zijn nodig op weg naar een groene economie. En daar werken we hard aan mee.

Duurzame financiering: de uitdagingen

Duurzame financiering is sterk in opmars. Maar het staat nog in de kinderschoenen. Er zijn nog veel uitdagingen. Zo missen we betrouwbare data en internationale standaarden en meetmethoden om een duurzaamheidsprofiel vast te stellen. Dat betekent dat we vaak moeten gissen naar de duurzaamheid of dat we meten met twee maten. Wat de een duurzaam noemt, kan de ander daarom afwijzen als niet verantwoord. Ook zijn er veel belemmeringen voor duurzame financiering. Deze en andere uitdagingen vragen om meer onderzoek en samenwerking.

Ambities Klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5⁰C ten opzichte van pre-industriële niveaus. Ambitie van de EU is om in 2050 klimaatneutraal te zijn en in 2030 een CO2-reductie te realiseren van minimaal 55% ten opzichte van 1990. Nederland streeft naar een CO2-vermindering van 49% in 2030. Dat gaan we met de huidige inspanningen bij lange na niet halen. Alle reden dus om veel meer te investeren in het behalen van de klimaatdoelen.

Klimaatinvesteringen: meerdere belemmeringen

Uit een recente DNB-studie blijkt dat er meerdere belemmeringen zijn voor klimaatinvesteringen. Zo is het rendement slecht ten opzichte van de risico’s, omdat er een laag prijskaartje hangt aan de CO2-uitstoot en het overheidsbeleid onzeker is. Daarbij krijgen uitstootintensieve bedrijven onvoldoende verduurzamingsprikkels bij het aantrekken van financiering.

Klimaatinvesteringen aanjagen

DNB pleit dan ook voor hogere CO2-belastingen en de afbouw van fossiele subsidies. Verder zijn beleidsmaatregelen nodig om klimaatinvesteringen aan te jagen en verduurzamingsprikkels te geven aan bedrijven. Denk aan het stimuleren van eigenvermogenfinanciering en financiële innovatie. Daarmee kunnen vraag en aanbod bij innovatieve en risicovolle klimaatinvesteringen beter op elkaar worden afgestemd. Lees meer over onze aanbevelingen voor het aanjagen van duurzame financiering.

Principles for Responsible Investment

In 2019 heeft DNB als eerste centrale bank de Principles for Responsible Investment (PRI) ondertekend. Daarmee geven we het signaal af dat we duurzaamheid serieus nemen en transparant willen zijn over hoe we dit in de praktijk brengen. We hanteren de zes beleggingsprincipes van de PRI, waaronder het meewegen van de ESG-criteria. En we committeren ons aan een uitgebreide verantwoording en rapportage conform de PRI-eisen. Dat alles helpt ons om duurzaam beleggen verder te ontwikkelen. Zo hebben we ons ESG-raamwerk verbeterd met de feedback van de PRI. Ook hebben we in ons Jaarverslag de CO2-voetafdruk van onze beleggingen in kaart gebracht. En we publiceerden de eerste rapportage over financiële klimaatrisico’s en kansen volgens TCFD.

Internationale standaarden

Een van de belemmeringen bij duurzame financiering is het gebrek aan  internationaal vergelijkbare data. DNB ondersteunt daarom de plannen van de IFRS Foundation voor het opzetten van een Sustainability Standards Board. IFRS is bij uitstek de partij om mondiale duurzaamheidsrapportagestandaarden op te stellen voor het bedrijfsleven. Het is van belang dat op korte termijn betrouwbare en goed vergelijkbare duurzaamheidsinformatie wordt opgenomen in jaarverslagen. Zodat alle stakeholders de benodigde data hebben voor het inschatten van de risico’s van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. En om te kunnen bijdragen aan het halen van de klimaatdoelen van Parijs.

Samenwerking

Om al deze uitdagingen aan te gaan en te leren van elkaar, brengen we partijen samen. In 2016 heeft DNB het Platform voor Duurzame Financiering opgericht, waar de Nederlandse financiële sector, toezichthouders en ministeries samenwerken aan duurzaamheidsinitiatieven. Ook is DNB een van de pioniers van het NGFS. Dit internationale netwerk wil het financiële systeem vergroenen en de inspanningen van de financiële sector vergroten om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Lees het rapport en voortgangsrapport over de stappen die centrale banken hebben gezet in de verduurzaming van hun eigen beleggingsportefeuilles.

Op naar een groene economie

DNB zet zich in voor financiële stabiliteit en een duurzame welvaart. Dat is onze missie. De klimaatverandering bedreigt onze welvaart en stabiliteit. Daarom is het nodig te verduurzamen. Daaraan werken we hard mee op veel terreinen. In ons toezicht vragen we financiële instellingen om rekening te houden met de financiële risico’s van de klimaatverandering.  Ook willen we meer duurzaam beleggen. En nieuwe eurobiljetten maken we van duurzaam katoen.